Právní a sociální služby

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních. Maturitním vysvědčením absolventi získají odbornou způsobilost pro živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.“

Profilovými předměty jsou právo, ekonomika a sociální politika, při výuce je kladen důraz na cizí jazyky. Absolvent se vyznačuje znalostí správního práva, základními dovednostmi řízení sociálních služeb, orientací v sociální problematice regionu.

Učební plán pro první ročníky:

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecné vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 4 4
Konverzace v AJ 0 0 0 1
Druhý cizí jazyk 0 2 2 2
Dějepis 2 1 0 0
Základy společenských věd 1 1 1 2
Matematika 3 2 2 2
Základy přírodních věd 2 0 0 0
Biologie a ekologie 2 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Estetická výchova 2 2 0 0
Odborné
Psychologie 2 2 0 0
Pedagogika 0 0 2 2
Zdravotní nauka 2 2 2 1
Právo 2 2 2 3
Ekonomika a sociální politika 2 2 2 3
Sociální péče a služby 2 2 2 2
Písemná elektronická komunikace 0 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Pečovatelství a osobní asistence 0 2 2 2
Znakový jazyk 0 0 2 0
Zdravotní tělesná výchova 0 0 1 1

Druhý cizí jazyk – německý, francouzský, ruský

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.