68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Absolvent tohoto oboru je připraven zajišťovat odborné činnosti v rámci státní správy a samosprávy, může pokračovat ve studiu na VOŠ nebo na VŠ právnického směru.

Profilovými předměty jsou právo a veřejná správa, při výuce je kladen důraz na cizí jazyky, výpočetní techniku a společenské vystupování. Škola vychovává žáky na principech humanismu a vzhledem k jejich budoucí profesi se zaměřuje na rozvoj těch vlastností osobnosti jako je zodpovědnost, důslednost, pracovitost, přesnost, návyk spolehlivé týmové práce i individuální činnosti.

Učební plán pro první ročníky:

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecné vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 3 3 5
Anglický jazyk 3 3 4 4
Konverzace v AJ 0 0 0 1
Druhý cizí jazyk 3 3 3 2
Matematika 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Chemie 2 0 0 0
Fyzika 0 1 0 0
Biologie a ekologie 2 0 0 0
Dějepis 2 2 2 0
Zeměpis 2 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Společenská kultura 1 0 0 0
Odborné
Právo 2 3 3 3
Veřejná správa 2 3 3 3
Ekonomika 2 2 2 2
Účetnictví 0 0 2 2
Písemná elektronická komunikace 0 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Komunikace s veřejností 0 2 0 0
Veřejnoprávní praktikum 0 0 0 1

Druhý cizí jazyk – německý, francouzský, ruský

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.