Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Iva Škorpová
e-mail: skorpova@stredniskoladrtinova.cz
telefon: 257 326 403

Nabízí pomoc a osobní konzultace v oblasti výchovného poradenství, pomaturitního vzdělávání a sociální prevence.

Osobní konzultace po domluvě:               pondělí – pátek 8:00 – 14:30


Metodik primární prevence: Mgr. Martina Hartmanová
e-mail: hartmanova@stredniskoladrtinova.cz
telefon: 257 221 703

Osobní konzultace po domluvě:               pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:30

V oblasti prevence škola vychází z preventivního programu školy, který je součástí školního vzdělávacího programu a vychází z RVP. Dále vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 z publikace Primární prevence rizikového chování ve školství vydané pod záštitou MŠMT ČR v r. 2010 a Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a platného Školního řádu.

V oblasti prevence i pomoci škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, Policií ČR  a společností Sananim, o. p. s. – besedy, přednášky.

Preventivní program školy v písemné formě  je k nahlédnutí v kanceláři školy.