Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 bude přijímat
90 žáků do studijního oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (3 třídy)
28 žáků do studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (1 třída)

Čtyřleté školní vzdělávací programy:

Zaměření ŠVP Obor Předpokládaný
počet tříd
Max. počet žáků Forma vzdělávání
Právní a diplomatické služby
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
2 60 denní
Právní akademie
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
1 30 denní
Právní a sociální služby 75-41-M/01
Sociální činnost
1 28 denní

Termín podání přihlášky: do 1. března 2022

Uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky, na dvě školy nebo dva obory popř. zaměření školního vzdělávacího programu.

V oborech s maturitní zkouškou je povinná jednotná zkouška – písemný test z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy připravuje i hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Školní přijímací zkouška se nekoná, hodnotíme průměrný prospěch z obou pololetí 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, případně z odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Termíny jednotné zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2022 na škole nebo oboru na 1. místě v přihlášce
2. termín: 13. dubna 2022 na škole nebo oboru na 2. místě v přihlášce

Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, koná jednotnou zkoušku dvakrát. Pro hodnocení se bude využívat lepší výsledek z obou pokusů.
Dvě přihlášky musí být vyplněny shodně, aby nedošlo ke kolizi termínů.

Pro vzdělávací program Právní a sociální služby je na přihlášce požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Hodnocení přijímacího řízení:

Jednotná zkouška:
Český jazyk a literatura – maximum 50 bodů
Matematika – maximum 50 bodů
Průměrný prospěch z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – maximum 60 bodů. V přijímacím řízení nelze hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že by k tomu mělo dojít, se duplicitně započítá 1. pololetí roku 2019/2020.
Maximální počet bodů je 160. Výsledné bodové hodnocení bude seřazeno sestupně.
Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí podle průměrného prospěchu ze ZŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Centrum zpřístupní hodnocení jednotné zkoušky škole nejpozději 28. dubna 2022, ředitelka zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení do 30. dubna 2022.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.

Rozhodnutí o nepřijetí se odesílá poštou.
Rozhodnutí o přijetí bude vydáno při odevzdání zápisového lístku.

Přihlášku vydá žákům ZŠ, formulář přihlášky je také na webových stránkách školy. Prospěch z 8. a 9. ročníku potvrdí ředitelství ZŠ, starší uchazeči přiloží ověřené kopie vysvědčení.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

Uchazeči, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury. Povinnost školy je ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tito uchazeči k přihlášce ke střednímu vzdělávání přikládají ověřené kopie vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky a současně  úředně ověřený překlad těchto vysvědčení do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je třeba vytvořit převodník na klasifikaci používanou v České republice.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání

Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad.

Očekávaný průměrný prospěch je u programu Právní a diplomatické služby do 1,5, Právní akademie do 1,7, Právní a sociální služby do 1,8.

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na prijimacky.cermat.cz.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy včetně specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2021/2022 naleznete na webové stránce
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore