Napsali (řekli) o nás

Vzpomínková lavička

V dubnovém čísle pražských novin vyšel článek s titulkem „U rybníka si posedíte na vzpomínkové lavičce“ a s rozhovorem Radmily Korhoňové, výborné studentky a absolventky naší školy, též obyvatelky městské části Prahy 12 – Točná.
Radmilu inspirovaly vzpomínkové lavičky ve Velké Británii, proto svůj projekt přihlásila do participativního rozpočtu Prahy 12. Projekt při hlasování uspěl a radnice realizaci podpořila i finančně.
Radmila si přeje, aby vzpomínková lavička prostředí oživila, zpříjemnila posezení i vzpomínání na významné osobnosti, které v Točné žili a ještě bydlí, např. na herce, režiséra, emeritního člena Národního divadla, zakládajícího člena tehdejší Československé televize pana Karla Pecha, prastrýce Radmily. Na lavičce by měla být uvedena jména herce Jiřího Kodeta nebo hudebníka Jiřího Tichoty, který v Točné bydlí celý život a občas koncertuje v kostele v Modřanech.
V současnosti již na výrobě lavičky pracuje řezbář a obyvatelé i návštěvníci Točné se těší, že si koncem tohoto roku na lavičce zavzpomínají a odpočinou.
Dlouhodobé aktivity Radmily jsou pro nás skvělým příkladem, jak nebýt lhostejní k našemu životnímu a přírodnímu prostředí a aktivně zkvalitňovat život našeho okolí, obcí a měst.
Vedení školy vysoce oceňuje aktivity naší bývalé studentky a Radmile přeje mnoho dalších úspěšných projektů.

Se souhlasem Radmily K. napsala I. Škorpová

Vzpomínková lavička

Zpětná vazba

Ze zpětných vazeb studentů Pedagogické fakulty, kteří u nás byli na praxích ve školním roce 2023/24:

1. zpětná vazba:
„SOŠ Drtinova vyvrátila mé představy a předsudky o odborných školách. Předpokládala jsem, že žáci nebudou mít zájem o neodborné předměty a že v hodinách budou vyrušovat. Byla jsem  tedy velice překvapena, když jsem viděla, že opak je pravdou. vyučující dokázali žáky motivovat a přimět ke spolupráci. Znalosti žáků bych navíc hodnotila srovnatelně s žáky na gymnáziích, které jsem navštívila.“
2. zpětná vazba
„Velmi dobře si pamatuji první hodiny náslechů, ty jsme plnili na SOŠ Drtinova. Klima ve výuce bylo vždy příjemné. Velmi mile překvapená jsem byla, jaké prostředí v hodinách panovalo. Klima bylo velmi podporující a partnerské, fungovala vzájemná spolupráce a celkově to kladně ovlivňovalo proces učení. Ze začátku jsem trochu očekávala, že žáci SOŠ nebudou mít o němčinu, jakožto druhý cizí jazyk, zájem, opak byl ale pravdou.  Vyučující dokázali žáky motivovat k aktivitě a bylo vidět, že výuka baví jak je, tak studenty. Mnoho dokáže samotný přístup vyučujícího, vyučující na této škole mají s žáky partnerský vztah, přistupují k nim individuálně. Během jednotlivých aktivit vyučující obchází žáky a je jim nápomocen.“

Zlatý Ámos — náš němčinář mezi finalisty celostátního kola soutěže

Vítězem pražského kola ankety „Zlatý Ámos“ se v letošním roce stal vyučující němčiny Tomáš Botlík ze Střední odborné školy Praha 5, Drtinova 3. Škola patří mezi fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a poskytuje každoročně odborné didaktické vedení praktikujícím studentům zejména katedry germanistiky. Jedním takovým praktikantem byl před lety rovněž Tomáš Botlík, který se po ukončení magisterského studia na školu vrátil jako aprobovaný vyučující německého jazyka. Přestože němčina se u mladé generace netěší příliš velké oblibě byl tento vyučující nominován žáky jako nejoblíbenější učitel díky zajímavému pojetí výuky, netradičním výukovým aktivitám, didaktickým schopnostem a osobním vlastnostem, ke kterým patří nejen píle, skromnost a důslednost, ale i touha se dále vzdělávat.
Ve školním roce 2022/23 se koná již 30. ročník soutěže „Zlatý Ámos“. Z pražského kola vyšel vítězně s čestným titulem „Pražský Ámos“ němčinář Tomáš Botlík. Do semifinále postoupila ještě Kateřina Kubrová ze Základní školy nám. Curieových, Praha 1, a 6. března 2023 se „utkali“ s osmnácti dalšími finalisty krajských kol. Korunovace Tomáše Botlíka jako pražského „Zlatého Ámose“ je velkým úspěchem nejen jeho, ale i školy, na které působí. Proč byl právě Tomáš Botlík našimi žáky nominován do soutěže „Zlatý Ámos“? Je nadšeným propagátorem multimediálních technologií a jejich funkčního využívání ve výuce cizího jazyka. Školní odborné jazykové pracovny a multimediální učebny nabízejí aktivity rozvíjející ústní projev žáků s možností jejich sebehodnocení, přes práci s tablety a iPady, až po realizaci venkovních únikových her. Tomáš Botlík ve spolupráci s kolegy připravuje tandemovou výuku, která se týká nejen německého jazyka, ale i podpory mezipředmětových vztahů a rozvoje klíčových kompetencí nutných pro život v 21. století. Organizuje zahraniční zájezdy, zahraniční praxe, výměnné pobyty v Německu (v rámci Tandemu) a další aktivity, jako jsou soutěžní vědomostní kvízy, dny německé kultury na škole apod. Cílem je nejen zatraktivnění hodin výuky němčiny, ale rovněž upozornění na důležitost a význam znalosti cizích jazyků s přesahem do praxe a profesního života. Jeho žáci velmi oceňují individuální a osobní — „lidský a chápavý“ přístup k žákům obecně, zohledňování jejich individuálních preferencí a možností. Někteří žáci uvedli, že i když nemají k německému jazyku příliš pozitivní vztah, hodiny německého jazyka je baví a zároveň se i díky využívání moderních metod mnoho naučí. Také oceňují, že jejich němčinář otevírá diskuse o důležitých tématech a pomáhá žákům se schopností argumentovat a obhajovat své názory v cizím jazyce.
Jsme hrdí, že pražského „Zlatého Ámose“ získal právě Tomáš Botlík, Za vedení školy bych chtěla našemu kolegovi za jeho příkladnou pedagogickou čin­nost poděkovat a pogratulovat k jeho ocenění, které si právem zaslouží.

Pavla Nedomová, ředitelka

Cizí jazyky 4, ročník 66, 2022/23

Pamětní deska a významné jméno na ní Gustav Schorsch

Jmenuji se Radmila Korhoňová a na střední odbornou školu v Drtinově ulici jsem chodila v letech 1995 až 1999, kdy jsem maturovala.
Pamatuji si, že v I. patře je umístěna pamětní deska, na které jsou uvedena jména studentů, kteří do této školy chodili v letech 1939 – 1945. Tehdy to bylo reálné gymnázium a jedním ze studentů, byl Gustav Schorsch, který se narodil 29. ledna 1918 (ve stejném roce jako vznikla Českosloveská republika) v Hořicích. Narodil se v židovské rodině, soukromého textilního podnikatele, Eugena Schorsche, jako nejmladší ze třech dětí. Gustav Schorsch byl mladý český herec, divadelní režisér a překladatel. Již na reálném gymnáziu založil recitační soubor. Po maturitě v roce 1937 začal studovat filosofii a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a současně také i druhý ročník dramatického oddělení Konzervatoře v Praze, kterou dokončil v roce 1940. Režisérovi Karlu Dostálovi asistoval při režírování divadelní hry Faust, kterou uvedlo Národní divadlo v roce 1938.
V červnu roku 1941 byl Gustav Schorsch nucen odejít do internačního pracovního tábora v Lípě u Německého Brodu, kde pracoval jako pomocný dělník. V roce 1942 se na krátký čas vrátil do Prahy, kde navštěvoval tajný filozofický seminář. Scházela se tu skupina přátel, kteří stejně jako on neměli přístup do veřejných podniků a nemohli vystupovat v divadle. Do skupiny patřil mimo jiných také Josef Hlinomaz a Karel Pech. Z tohoto spolku také vzešlo přátelství mého strýce Karla Pecha a Gustava Schorsche.
Když měl Gustav Schorsche odjet v transportu do Terezína, stalo se tak 22. prosince 1942, mu můj strýc nechal ušít v krejčovských dílnách Národního divadla vestu, ve které byla spousta tajných kapes, do kterých mu schoval hroznový cukr, aby měl nějaké živiny. Vestu tenkrát strýc trochu podřel, aby látka nevypadala nová a Gustavovi jí nesebrali.
Není to úplně dokázané, ale z vyprávění svého strýce vím, že Gustav Schorsch se podílel v Terezíně na známé dětské inscenaci divadelní hry „Brundibár“, kde jako malá dívka účinkovala paní Zdenka Fantlová, která byla také židovka. Ze vzpomínek paní Fantlové se kterou jsem se setkala vím, že v tomto strašném období bylo velmi smutné, že inscenace se musela nacvičovat stále dokola, protože některé děti průběžně odjížděly z Terezína do dalších koncentračních táborů. Paní Zdenka Fantlová vyprávěla, že když byla převezena do Osvětimi, stála na rampě, kam na ně házeli oblečení, a na ní byly hozeny fialové šaty o kterých věděla, že patřily přítelkyni Gustava Schorsche – z toho mrazí! Zdenka Fantlová o svém životě v koncentračním táboře napsala knížku, která se jmenuje „Klid je síla, řekl tatínek“. Po válce žila v Londýně, až do loňského roku, kdy ve věku 100 let zemřela. Jezdila po světě a o svém životě vyprávěla studentům. Chtěla, aby se na hrůzy 2. světové války a na holocaust nikdy nezapomnělo.
Gustav Schorsch válku bohužel nepřežil. Z dostupných svědectví je známo, že byl v lednu 1945 zastřelen na marodce při likvidaci pobočného osvětimského tábora Fürstengrube a kavalec s jeho tělem byl zapálen.
Můj strýc Karla Pech, byl herec, režisér, dramaturg a publicista, v roce 1953 patřil mezi pět lidí, kteří zakládali tehdejší Československou televizi. Před lety jsem na jeho památku vytvořila webové stránky kam bych chtěla fotografii pamětní desky ze školy v Drtinově ulici umístit, protože Gustav Schorsch byl nejlepší kamarád mého strýce, často o něm mluvil, vyprávěl, že byl na svůj věk velmi vzdělaný a sečtělý. Ačkoliv zemřel mlád, nežil nadarmo.
Gustav Schorsch. Byl z těch, k nimž nikdo nedovede být zlý. Měl úsměv, který odzbrojoval, jeho pohled, omilostněný cudností, plašil ďábly; chodil průzračným hmotným světem, samo poselství aetherných dálek, ožilá zvěst jiných, lepších světů. Patřil více tam než sem, nemohl dlouho žít na zemi. Ale miloval ji láskou, která posvěcuje tuchou a křísí odumřelou ctnost k novému životu. V jeho přítomnosti se lidé stávali lepšími.

— Karel Dostal

Zapsala:

Radmila Korhoňová, 27. 02. 2023

 

Vyhodnocení cílené specifické prevence skupiny Sociálně patologických jevů na SOŠ Drtinova

Vždy máme velmi dobrý pocit z příjemného a vstřícného prostředí SOŠ Drtinova, kde vnímáme pozitivní přístup jak ze strany pedagogů, tak i studentů. Vysoce oceňujeme chování studentů na chodbách školy, kdy vždy slušně pozdraví a jejich chování je celkově na velmi dobré úrovni.
Pokud vidíme takové studenty již na chodbách, je nám jasné, že samotná práce ve třídách bude smysluplná a inspirativní i vzhledem k tomu, že naše prevence je postavená na všeobecné akceptaci obecných norem slušného chování, jako základu právního vědomí. Na Vaší škole, paní ředitelko, to vždy platilo, platí a platit bude.

Věříme, že námi podávaná forma cílené prevence na Vaší škole bude má i nadále vliv na myšlení a jednání žáků. V tomto nás utvrzují pozitivní zpětné vazby od Vašich studentů. Naše metodické programy, zejména jejich cíle byly ve všech třídách splněny a v některých třídách bylo možné pracovat i nad rámec těchto programů, a to v souladu s dílčími potřebami jednotlivých kolektivů.

Lektor skupiny SPJ Jiří Pikan

Pozastavení činnosti Domova Alzheimer v Roztokách

Z důvodu požáru dne 1. 6. 2022 byla dočasné přerušena činnost našeho Domova. Klienti našli své nové domovy v jiných zařízeních sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. S rodinami i klienty jsme v řadě případů v kontaktu.

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomáhali, pomáhají nebo nám svou pomoc nabízeli a stále nabízejí.

Mgr. Iva Svojitková Bergmanová

Vyhodnocení cílené specifické prevence skupiny Sociálně patologických jevů na SOŠ Drtinova

Je evidentní, že škola i nadále klade důraz na prevenci, což se pozitivně projevuje v přístupu studentů k našim preventivním programům. Lektoři skupiny SPJ se shodli i na patřičných dovednostech většiny kolektivů v oblasti mezilidských vztahů. V této souvislost i vysoce hodnotíme kázeň žáků na hodinách a schopnost komunikovat i naslouchat.

Naše metodické programy, zejména jejich cíle byly ve všech třídách splněny a v některých třídách bylo možné pracovat i nad rámec těchto programů, a to v souladu s dílčími potřebami jednotlivých kolektivů.
Pant ředitelko, práce na Vaší škole je pro nás přínosná, motivující a inspirující. Věříme, že to podobně vnímají i studenti. Těšíme se na další spolupráci.

Lektor skupiny SPJ Jiří Pikan

Diplomatic Spouses Association Prague

Dear Dr. Nedomova,
On behalf of the Diplomatic Spouses Association Prague I would like to convey my deep gratitude towards the assistance of the school for the DSA Charity Gala Concert held at the Troja Chateau on December 4th. The great help of Professor Sonia Sipova and the fabulous work of the students enabled the charity concert to run vety smoothly, leading it to support three deserving charities in Czech Republic. May I enclose together a personal thank you letter to each of the students to be any useful for their character references.
Wishing you a peaceful holiday season filled with health and happiness, and a prosperous new year to come.
Sincerely,
Atsuko Suzuki President DSA 2021-22

Beseda s Alexejom Mikuláškom o publikácii

Dňa 11. novembra 2021 – v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku – zorganizoval ÚSJK FSŠ UKF v Nitre literárnu besedu so spisovateľom, pedagógom a literárnym vedcom Alexejom Mikuláškom.
Besedu finančne podporilo Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave a medzi pozvanými hosťami bola aj tajomníčka veľvyslanectva Zuzana Marková.
Beseda sa uskutočnila v príjemných priestoroch divadelnej kaviarne Divadla Andreja Bagara v Nitre, a to za prísnych pravidiel v súlade s opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Pozvanie na besedu prijal aj riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy.

Bc. Jana Micháliková
(študentka Stredoeurópskych areálových štúdií FSŠ UKF v Nitre)

Beseda s Alexejom Mikuláškom o publikácii

Pochvala studentkám 3. ročníku

Anna Celá, Marina Čiričová, Denisa Hudečková a Karolína Šťovíčková

Dopis pro Mgr. Gabrielu Kolářovou

Vážená paní magistro,
studentky, které realizují rozloženou praxi v našem spolku nejenže kvalitně plní úkoly z praxe vyplývající, ale nad tuto praxi se ve svém volnu zúčastňují společenských akcí, kde jsou svým projevem velmi pozitivně hodnoceny lidmi ze společenského i politického života.
Skvěle tak reprezentují svoji školu!
A tak jsme nejen rádi ve vedení spolku, ale myslím si, že tak pozitivní zprávu byste měla znát i Vy!
Je to hlavně úspěch celého pedagogického sboru školy ve výchově naší mladé generace!
Přeji Vám hodně zdraví!
Těším se na další spolupráci!

Ing. Petr Urban
ŠANCE NA NÁVRAT, z. s.
Dělnická 1020/54
komunitní centrum
Komunardů 1091/36
170 00 Praha 7 – Holešovice
Web: www.sance-na-navrat.webnode.cz/
Tel.: 732 143 901

Poděkování ZŠ Chýně

Mgr. Jaroslav Novák
ředitel

Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D.
výkonný ředitel, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši podporu programu DofE v uplynulém školním roce. Pro Vás, Vaše pedagogy ani žáky a studenty to nebyl snadný rok, o to více si ceníme toho, že jste s programem úspěšně pokračovali.
I pro Národní centrum DofE bylo fungování v pandemii velkou výzvou. Mezinárodní i česká komunita podporovatelů, učitelů a Národních center ve 130 zemích světa prokázala umění semknout se a s výzvami si poradit. Díky digitalizaci programu z roku 2015 jsme naštěstí mohli nadále fungovat a podporovat více než 4 500 mladých účastníků, kteří zůstali zavření doma a pro které se program často stal zdrojem motivace a pravidelného režimu. Rostl také počet zapojených škol, v současné chvíli je do programu zapojeno více než 250 škol a institucí. Prostřednictvím sociálního fondu DofE, v rámci kterého jsme od roku 2013 rozdělili 2,5 milionu korun, jsme také umožnili účast v programu mladým lidem, kteří kvůli svému sociálnímu statusu ztratili kontakt se spolužáky a přáteli.


AWP P&C Česká republika

Dobrý den, paní Kursová, paní Kolářová,
ráda bych vyjádřila svoje poděkování  oběma slečnám za to, že i přes nelehkou situaci v době Covidu si udržely a vykonávaly praxi v mé rodině a pomáhaly mi s mým pětiletým synem Jakubem. Obě slečny jsou nesmírně svědomité, empatické a můj syn je miluje. Vždy se pro něj snažily vymyslet nové hry a zábavu a celkově rozvíjet jeho osobnost.
Jsem ráda, že škola umožnila praxe, které studentům pomohou s převedením teorie do praxe.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem,

Martina Pavlásková


Poděkování absolventa naší školy Tadeáše Remty

Vážená paní profesorko,
byl jsem přijat na studijní pobyt v Austrálii, kvůli kterému jsem musel absolvovat zkoušku IELTS od British Council. Právě jsem obdržel výsledky zkoušky, a proto jsem si řekl, že Vám napíšu. Jste totiž velkým důvodem, proč jsem dopadl dobře. Chci Vám tímto poděkovat a říct, ať pokračujete v dobré práci :). V příloze zasílám výsledek.
Do Austrálie jsem se měl vydat v říjnu, ale bohužel mi to kvůli koronaviru přesunuli, takže se tam vydám snad o semestr později, tedy někdy v únoru 2022, cca na 3 – 4 měsíce. Jestli zůstanu nebo se vydám dále, to teprve uvidím 🙂
Doufám, že se máte dobře a jste zdravá,
s přáním krásně prožitého dne,

Tadeáš Remta

Program podpory odborných praxí v Česku a Německu slaví 20 let – díky Vám!

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé mezinárodních mobilit,
Program podpory odborných praxí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM, kterého jste důležitou součástí, letos slaví 20 let. Během té doby se podařilo vyslat do sousední země přes 3 700 mladých lidí z Česka a víc než 2 700 z Německa přijelo k nám.
Umožnit žákům středních odborných a učňovských škol účast na odborné praxi v zahraničí je významným přínosem pro jejich odborný i osobní rozvoj.
Vaše organizace se zapojila do mezinárodních mobilit mladých lidí. Vážíme si Vašeho nasazení a jako poděkování Vám udělujeme přiložené jubilejní ocenění.
Budeme rádi, když se i v budoucnu budete podílet na podpoře česko-německých odborných praxí.

Ing. Jan Lontschar
ředitel Tandemu


Studentská soutěž Spotřeba pro život 2020 zná své vítěze

Hned několik desítek časopisů soutěžilo o prvenství v právě ukončeném dvanáctém ročníku studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové vydání spotřebitelského časopisu. Museli přitom seznámit své čtenáře s tím, jaká rizika číhají na jejich počítač a je samotné při neodpovědném chování na internetu. Vítězné týrny studentů se podívají do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Zpracování soutěžních časopisů bylo velmi nápadité a kvalitní, odborná porota přesto musela určit jasné pořadí vítězů. Na prvním místě se umístili studenti Střední odborné školy Drtinova v Praze 5 s časopisem MAGAZÍN MILENIÁL a na druhém místě studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze 5 s časopisem PROholky. Ze třetího místa se mohou radovat studenti z Gymnázia Dašická v Pardubicích s časopisem ONLINX.


Poděkování společnosti Joker z. s.

Vážená paní ředitelko,
dovolte nám touto cestou a Vaším prostřednictvím poděkovat studentce slečně Magdaleně Kašové.
Jsme chebská nezisková organizace Joker z. s. a zabýváme se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a poskytováním sociální služby – sociálně terapeutické dílny. Činnost naší sociálně terapeutické dílny byla (dle usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v rámci prevence šíření nákazy COVID_19) pozastavena a všichni pracovníci se plně zapojili do šití roušek pro organizace i širokou veřejnost. Poptávka byla enormní a abychom dokázali uspokojit co nejvíce zájemců o roušky, pracovali jsme opravdu intenzivně. Po celou dobu nám dobrovolně ve svém volném čase vypomáhala vaše studentka Magdalena Kašová. Velmi si její pomoci vážíme a chceme poděkovat za její spolupráci s naší organizací.

Jaroslava Buchnerová, Ivana Šmerdová


Poděkování za účast ve studentské soutěži „Spotřeba pro život“

Vážená paní ředitelko,
studentky Vaší školy se ve školním roce 2018/2019 zúčastnily pod vedením koordinátorky Ing. Dany Čechové soutěže spočívající v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, nazvané „Spotřeba pro život“, s nosným tématem „Spotřebitelé a poskytovatelé poštovní či přepravních služeb“.

Soutěžní kolektiv tvůrců časopisu

Tereza Škodová – Emma-Cornelia Kempny – Zuzana Vladařová

se umístil na 1. – 2. místě

Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení


Do 6. ročníku soutěžního kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) se úspěšně zapojilo celkem 2 541 žáků a studentů ze 111 pražských základních a středních škol. Výherci soutěže a zástupci nejaktivnějších škol se sešli 27. ledna v Rezidenci primátora hl. m. Prahy s představiteli města a partnery soutěže.
Hlavním cílem projektu KPBI je zvýšit informovanost zejména mládeže o existujících rizicích na internetu a jak se možným nástrahám útočníků bránit. Důležitým aspektem je snaha upozornit na kyberkriminalitu učitele a rodiče dětí. Od dubna do 15. listopadu 2019 se mohli žáci a studenti pražských základních a středních škol zapojit do soutěžního kvízu na téma bezpečného chování na internetu. Pro úspěšné řešitele kvízu byla následně dostupná i jeho složitější varianta Kvíz Plus. Kvíz byl rozdělen pro věkovou skupinu 8-12 let a pro žáky a studenty nad 13 let.
Nejrychlejší v pražském finále Kvízu Plus, Kateřina Bílková, studentka 4. ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Praha 6, postoupila tímto do celorepublikového finále Kvízu Plus, které se uskuteční 10. února 2020 na půdě MV ČR v Praze (na druhém a třetím místě se umístili studenti SOŠ Praha 5, Drtinova 3/498 Jan Pekárek a Daniela Šimková).
Při setkání v Rezidenci primátora ocenil radní hl. m. Prahy Vít Šimral význam projektu a pogratuloval žákům a studentům k úspěšné vyřešení kvízu a poděkoval ředitelům a učitelům základních a středních škol za aktivitu. Diplomy a hodnotné ceny předali nejrychlejším řešitelům a dalším oceněným předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Mariana Čapková, ředitel odboru IAP Magistrátu hl. m. Prahy David Vorlíček a zástupce společnosti Microsoft ČR Miroslav Dvořák.


Vážená paní Hartmanová,
moc děkuji za krásný e-mail, moc mne potěšil a pochvala od Vás a Vašich studentů má mnohem větší váhu než od kohokoliv jiného. Je to i pozitivní motivace do další práce. Já Vám také moc děkuji za milý přístup, za pohoštění, za přátelské prostředí a studenty máte opravdu na velmi vysoké úrovni, práce s nimi byla pro mne potěšením.
Přeji Vám i pedagogickému sboru a Vašim studentům krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
por. Bc. Michaela Reichertová
komisař


Vážená paní ředitelko,
dovolte, abych Vám jménem Pedagogické fakulty UK, katedry germanistiky a jménem studentů vyjádřila poděkování za možnost realizovat na Vaší škole jak souvislou pedagogickou praxi, tak praxi náslechovou. Jsme si vědomi toho, že zajištění náslechové praxe pro 22 studentů si klade na Vás a na Vaše vyučující značné nároky, a navíc bez nároku na honorář ze strany naší fakulty.
Vážená paní ředitelko, poděkujte prosím všem vyučujícím němčiny, kteří se na bezproblémovém průběhu náslechové praxe podíleli. Výsledky evaluace ze strany studentů ukázaly, že se vyučující našim studentům maximálně věnovali. Rovněž bych chtěla poděkovat za vedení souvislé pedagogické praxe studentky Bc. M. Prajerové, která díky vstřícnému přístupu a metodickému vedení Vašich němčinářů požadavky praxe splnila.
Vážená paní ředitelko, nároky na fakultní školy se zvyšují tím, že praxe jsou v nových studijních programech posunuty již do bakalářského studijního programu, což asi všichni, co ve školství působíme, vidíme vzhledem k lepší připravenosti našich absolventů do praxe jako pozitivní. Díky spolupráci takových fakultních škol jako je Vaše, se podaří prohloubit praktické didaktické dovednosti našich absolventů a i jejich motivaci pro učitelskou profesi.

S pozdravem

PaedDr. Dagmar Švermová
didaktička katedry germanistiky