Zajímavé akce

Výstava “Když se pravda měnila v krev“

Poděkování ředitelky školy všem účastníkům
Ve dnech 23. 1. – 20. 2. 2019 v duchu tradičně navázané předchozí spolupráce s Ústavem dokumentace a vyšetřování komunistických zločinů, Vojenským historickým ústavem Praha a Muzeem Policie ČR v aule naší školy proběhla výstava “Když se pravda měnila v krev“ pod záštitou ředitelky odboru školství, mládeže a sportu MHMP Mgr. Lenky Němcové, kterou slavnostně svým úvodním projevem otevřela ředitelka ÚDV plk. PhDr. Eva Michálková.
Výstava dokumentovala činnost vybraných věznic v letech 1946 – 1956, kde často docházelo k vykonstruovaným obviněním a tragickým osudům českých vlastenců a všech těch, kteří v nich byli uvězněni. Autorem výstavy byl PhDr. František Bártík, který slovem provázel nejen vernisáž, ale měl i nesmírně zajímavou přednášku pro 120 přítomných žáků a studentů před ukončením výstavy. Výstavu navštívilo přes 700 hostů a setkala se s velmi pozitivním ohlasem nejen u všech žáků, ale často s velice dojemnými vyjádřeními přítomných pamětníků, kteří výstavu v jejím průběhu navštívili a jejichž návštěva se často neobešla bez slz……
Slavnostní atmosféru vernisáže (viz fotogalerie) navodil nejen sbor Drtinka, ale zvláště přítomnost celé řady vzácných hostů, ať už to byl radní pro oblast školství MHMP PhDr. Mgr. Vít Šimral, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP Mgr. Němcová, ředitelé a pedagogové základních, středních i vysokých škol, pamětníci, novináři, zástupci MČ Prahy 5, hosté z ředitelství vězeňské služby Praha, atd. atd.
Konce neberoucí diskuze se též zúčastnila Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání MHMP.
Zvláště bych chtěla touto cestou vyjádřit velký dík nejen autorům a organizátorům výstavy (především naší dějepisářce Mgr. Iloně Borovcové), ale též všem dalším přítomným hostům, kteří svou účastí na vernisáži, ale i v průběhu výstavy posílili svou přítomností rozvíjení správného názoru a zvláště postoje v pohledu mladých na složité společensko-politické události našich dějin, které v tomto pojetí na naší SOŠ vyučujeme.
Děkuji též všem našim žákům, kteří se svým kultivovaným vystupováním podíleli na příjemné atmosféře nejen na vernisáži, ale především při provádění hostů během trvání celé výstavy.

PaedDr. Pavla Nedomová

Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám z celého srdce za Váš dopis a poděkování, které mě dojalo.
Velice si vážím Vašeho uznání, které je pro nás krásnou zpětnou vazbou pro naši práci. Vyslovuji Vám i Vašim kolegům úctu k tomu, jak skvěle směřujete Vaše žáky ke vzdělání a zájmu o historii i věci veřejné.
Co mě pokaždé mile překvapí, je i osobní úroveň Vašich studentů ve všech směrech – ve společenském vystupování, osobní úpravě a vyjadřování, ve kterých podle mého osobního názoru značně převyšují studenty na jiných školách. Ne nadarmo tak chystáte své žáky na budoucí studium vysokých škol a další (i diplomatickou) kariéru. Věřte, že na Vaše studenty a studentky jsem stejně hrdá jako Vy.
Pokaždé, když přijedu na Vaši školu, si toho všeho o čem píši výše, patřičně užívám.
Vy i Vaši kolegové děláte pro tuto společnost možná méně viditelnou, ale o to záslužnější věc – vzděláváte nastupující generaci, která je i naší budoucností. Za to Vám patří veliké poděkování.
V úctě a s přáním pěkného dne

plk. PhDr. Eva Michálková, MBA
ředitelka ÚDV SKPV

Květinový den

Dne 10. května 2017 se konal 21. ročník celorepublikové sbírky zaměřující se na podporu onkologických onemocnění pod záštitou Ligy proti rakovině. Účast na této charitativní akci je na naší škole již tradicí, a proto naši studenti i tuto středu brzy ráno vyrazili jako dobrovolníci do pražských ulic. Podařilo se jim prodat obdivuhodných 24 200 kytiček a vybraná celková částka se vyšplhala na úctyhodných 583 789 Kč.

Tímto všem zapojeným účastníkům děkujeme za skvěle odvedenou práci ve prospěch jiných, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemají to štěstí si užívat běžných radostí a starostí života.

Výstava „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“

Ve dnech 1. až 28. února 2017 proběhla v prostorách auly Střední odborné školy výjimečná výstava pod názvem „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“ k tragickým událostem okupace z roku 1968. Byla vytvořena ve spolupráci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), Vojenského historického ústavu Praha a Muzea Policie ČR.
Na výstavních panelech byly prezentovány málo známé skutečnosti o průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v noci z 20. na 21. 8. 1968 s dosud nezveřejněnými snímky Okky Offerhaus (v Rakousku žijící nizozemské fotografky), které v roce 2011 získal Národní archiv. Další nezveřejněné fotografie a dokumenty byly získány od pořádajících institucí: Muzea Policie ČR a Vojenského historického ústavu Praha. Texty dokumentů připravil autor výstavy PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., pověřený vedením skupiny dokumentace ÚDV. Nad výstavou převzala záštitu Ing. Mgr. Irena Ropková, radní pro školství a evropské fondy.
Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, která se od samého začátku nesla v duchu velmi důstojné, až dojemné slavnostní atmosféry. I přes nepřízeň únorového počasí se dostavilo na 50 osobností z řad představitelů státní správy, historiků, pamětníků a dalších vzácných hostů, ať už to byla Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP, Mgr. Václav Láska, senátor Parlamentu ČR za Prahu 5, PhDr. Tomáš Grulich, senátor PČR za Prahu 4 a zároveň historik, Bc. Martin Damašek, předseda školského výboru Prahy 5, ředitelé a zástupci základních, středních i vysokých škol, novináři, studenti a hosté z USA, jimž SOŠ velmi imponovala nejen touto slavnostní vernisáží, ale i svými školními vzdělávacími programy, odbornými praxemi a zahraničními aktivitami pro své žáky.
Úvodní slovo plk. PhDr. Evy Michálkové, ředitelky ÚDV, patřilo tentokrát především mladým, kteří by si měli vzít ponaučení z historie naší země těžce zkoušené v tomto historickém období. Škole byly předány ÚDV dvě medaile za příkladnou spolupráci v otázkách interpretace dějinných skutečností, kultuře osobního projevu a dalších významných akcí uspořádaných pro žáky. Hlavní a historicky zajímavé slovo pronesl PhDr. Povolný, PhD., autor výstavy. Po hudebním a recitačním entrée v doprovodném slavnostním programu připraveném pěveckým sborem školy Drtinka a chlapci ze 4. A a po bravurním sólovém vystoupení Sáry Čípové z 1. D s písní „Modlitba pro Martu“, se bezesporu stal nejcennějším příspěvkem vernisáže spontánní projev pana Jana Petránka, novináře, disidenta a signatáře Charty 77, vynikajícího komentátora a přímého pamětníka tohoto osudového dne roku 1968. Jeho excelentní vystoupení, bezprostřednost, charisma osobnosti a autentické vzpomínky nás všechny dojaly. Pan Petránek zodpověděl přítomným žákům celou řadu dalších otázek z pohledu přímého účastníka složitých společensko-politických událostí  roku 1968. Za zmínku stojí zvláště citace z jeho dopisu následně zaslaného ředitelce školy: „Setkání s Vámi byl pro mne cenný dar. Jednak pro setkání se skvělými pedagogy a jednak pro setkání se studenty, kteří jsou nesporně na výši zájmem i inteligencí (což jsou od sebe neodlučitelná dvojčata). Vaši chlapci a dívky jsou živým svědectvím, že se Vám Vaše práce – dřina – znamenitě daří. (P. S. Nikdy jsem neměl tolik odvahy stát se pedagogem. To i práce válečného zpravodaje byla snazší. I mean it indeed!)
Díky předchozí medializaci na webových stránkách školy, aktualizacím na dnech otevřených dveří, přítomnosti hostů a novinářů na vernisáži tuto putovní výstavu v průběhu února 2017 postupně zhlédli žáci školy, někteří z nich i opakovaně, pedagogové a další zaměstnanci školy v počtu cca 400 osob, dalších 300 návštěvníků pak z řad veřejnosti, rodičů, pamětníků a přátel naší školy.
Velký dík patří Ing. Mgr. Ireně Ropkové, radní Magistrátu hl. m. Prahy pro školství a evropské fondy, která neváhala převzít nad touto nevšední výstavou záštitu. Dík patří i všem přítomným hostům vernisáže, zvláště však návštěvníkům této výstavy – pod názvem „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. Vidím v ní velký přínos v rámci osvěty historické pravdy nejen pro všechny mladé lidi, ale i pamětníky školy, ty dříve narozené, kteří tuto putovní výstavu na naší škole do konce února roku 2017 navštívili.

PaedDr. Pavla Nedomová

Sbírka s fondem SIDUS

Dne 18. září 2016 se třídy 4.A, 3.A, a 2.A zúčastnily charitativní sbírky na pomoc nemocným dětem pořádnou ve spolupráci s nadačním fondem SIDUS. Naše škola aktivně podporuje a zapojuje žáky do charitativní činnosti, neboť se jedná o smysluplnou činnost podporující výchovu a podporu k občanství v demokratické společnosti. Všem zúčastněným patří velký dík.

Návštěva z Malty ve 4. B

Dne 16. září 2015 měla naše třída 4. B možnost zažít neobyčejné setkání. Na pozvání naší třídní profesorky Borůvkové k nám do školy přijela návštěva až z daleké a sluncem vyhřáté Malty, paní Mary Rose Cachia.
Po krátkém uvítání jsme se osmělili a kladli návštěvnici různé otázky, o Maltě obecně, o jejím systému školství i o zdejší možnosti studia angličtiny. Malta byla totiž dříve kolonií Velké Británie, a proto je jejím druhým oficiálním jazykem právě angličtina.
Mary Rose vyprávěla, jak už řadu let hostí lidi z různých koutů planety, především z  Evropy, ale také z Brazílie nebo Japonska. Někteří u ní bydlí i delší dobu, jiní přijedou jen na pár týdnů užít si studentský život. Malta je totiž levnější alternativou Anglie nebo Ameriky a studenti zde spojují příjemné s užitečným – studium se zábavou, kulturou a bohatým nočním životem.
Myslím, že mohu mluvit i za své spolužáky, když řeknu, že se nám přednáška velmi líbila. Návštěva Mary Rose v nás probudila inspiraci k dalšímu studování angličtiny a třeba i k návštěvě krásné Malty.

Lucie Svobodová

We had a visit from Malta on our English class, it was very interesting and educational…

Tarik Muhič

Beseda se nám líbila, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o Maltě a navíc bylo přínosné, že byla v angličtině.

Adéla Distlová

Debata mě velmi zaujala, velmi zajímavá návštěvnice z Malty nám řekla mnoho faktů o své zemi, památkách, náboženství, vzdělávání, zvyklostech a také se chtěla dozvědět různé informace o naší zemi.

Miroslav Souček

Energie – budoucnost lidstva

18. června 2015 se naše třída účastnila přednášky na téma energie. Dozvěděli jsme se nové informace o využití energie, jaké jsou její druhy a jakou ekologickou náročnost jaký druh má. Mimo jiné došlo i na praktickou ukázku a dostali jsme možnost zasoutěžit si. Myslím, že jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací podaných zajímavou, mnohdy i zábavnou formou.

Tereza Mattanelli 1. A

Prezentace na téma Energie, která se konala ve čtvrtek 18. června 2015 byla velice zajímavá. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o energie na světě a zopakovali jsme si to, co už jsme znali. Líbily se mi také interaktivní vsuvky v prezentaci, ve kterých jsme si například ukázali, kolik radiace mají různé věci, které používá člověk téměř dennodenně. Dále jsme se mohli zúčastnit Facebookové fotografické soutěže o zajímavé ceny. Hlavní cenou je vyhlídkový let nad jadernou elektrárnou Temelín. Již dnes se těším na další podobnou prezentaci, při níž si člověk rozšíří své obzory.

Erik Tůma 1. A

Finanční gramotnost

Pro studenty třídy 1. C a 2. A připravila na 19. června 2014 manažerka Ing. Martina Václavíková ze společnosti ABC finančního vzdělávání, o. p. s. praktický seminář Peníze navíc, hra se studenty.

Dosavadní znalosti finanční gramotnosti, které se studenti učí především v předmětech Ekonomika a Základy společenských věd, si obohatili o praktické příklady, rady a mnoho doporučení.

Studenty velmi zaujalo názorné sestavení rodinného rozpočtu vyrovnaného, přebytkového i deficitního. Společně uváděli náměty, do jakých finančních společností vložit finance tak, aby se zajistili i na stáří, prakticky reagovali, jak omezit výdaje u schodkového rozpočtu. Jaké půjčky jsou vhodné a naopak, které nebankovní instituce nabízejí nevhodné půjčky.

Žáky velmi zaujal příklad o dluhové pasti, která vzniká nezaplacenou pokutou za jízdu na černo. Během půl roku se z nezaplacené tisícikoruny stane dluh ve výši až 20 000 korun a nezodpovědný pasažér, kterému hrozí exekuce, často sáhne v zoufalství i po půjčkách bez registru.

Seminář koncipovaný formou hry se studenty upozornil na obtížné finanční situace a obohatil naše studenty o nové zkušenosti. Manažerka společnosti v závěru popřála studentům, aby se do finančních potíží nedostali a uměli dobře zacházet s penězi.

Pracovní komunistický tábor Vojna

V červnu navštívila skupina studentů naší školy bývalý pracovní tábor z 50. let Vojna Lešetice u Příbrami. Zde si připomněli týrání politických vězňů a jejich strádání při těžbě nebezpečné uranové rudy.

Druhým místem, které studenti navštívili, bylo Hornické muzeum Březové Hory v Příbrami, štoly, kde se dříve těžilo stříbro a olovo, a vlastnoručně si vyzkoušeli dobývání rudy.

Návštěva Vojenské policie

Ve středu dne 4. června 2014 se třída 2. C zúčastnila další exkurze, tentokrát návštěvy jednoho z pracovišť Vojenské policie. Jednalo se o plánovanou aktivitu, akci konanou v souladu s ŠVP v rámci předmětu Veřejná správa. Akce osvětlila studentům každodenní činnost policejní ochrany ozbrojených sil. Byly při ní uplatněny různé výchovné metody, vedle výkladu i technika praktických ukázek a demonstrace jednotlivých činností.

Studenti ze třídy 2. C Karolina Lašťovková a Stanislav Kovářík (na Facebooku) si připravili vlastní hodnotící příspěvky, ve kterých popsali svá pozorování a postřehy.

Mgr. Jarmila Chalupová

Naše třída se s paní profesorkou Chalupovou zúčastnila odborné exkurze na pracovišti Vojenské policie na pražském Petříně. Třídní sraz byl stanoven pod Petřínskou rozhlednou v 8:30 hodin. Když jsme se všichni sešli, mohli jsme nadšeně vyrazit! Příslušníci policejního sboru nás vřele přijali a exkurze mohla začít.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupina, v níž jsem se ocitla i já, nejdříve prozkoumala venkovní stanoviště. Na prvním stanovišti jsme si mohli prohlédnout či potěžkat zbraně a dokonce si i „naprázdno“ vystřelit. Na dalším stanovišti nám byl představen kamerový bezpečnostní systém a obytný vůz, ve kterém se dá přežít i několik týdnů, pokud je to nutné. Dále jsme se přesunuli k rentgenům a k bráně na detekci kovů podobné té, jaká se nachází na letišti. Zde jsme se např.  dozvěděli, jak probíhá např. osobní prohlídka v případě podezřelé osoby. Konečné stanoviště se týkalo pyrotechniky. Prohlédli jsme si různá zařízení, se kterými pyrotechnici pracují, a někteří z nás si  vyzkoušeli i oblek a helmu, které osoby chrání před případným výbuchem.

Následně se naše skupiny vyměnily a my se účastnili jiného programu. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jak se pořizují fotografie na místech činu a jak se vyvolávají. Poté jsme zavítali do IT oddělení, kde bylo mnoho kabelů, SIM-karet, paměťových karet a jiných přenosných elektronických a datových zařízení. Dále jsme se dozvěděli, jak se upravují fotografie či kamerové záznamy. Mně osobně však přišla nejzajímavější laboratoř, kde se snímají otisky prstů, dlaní, bot, nohou atd. Dále se zde např. luští různá tajná písma. Bylo to skutečně jak v Kriminálce Miami!

Exkurze byla velmi poučná a moc se nám všem líbila. Myslím, že jsme si z ní každý odnesl nějaký nový a zajímavý poznatek.

 Karolina Lašťovková, 2. C

Návštěva koncentračního tábora Mauthausen

Dne 14. dubna 2014 navštívila skupina studentů naší školy bývalý koncentrační tábor Mauthausen v Rakousku. Studenti také uctili památku českých občanů, kteří zde byli zavražděni.

 

GIRLS DAY na ambasádách

Dne 25. dubna 2014 jsme se společně se studentkami 2. A účastnily projektu „Ženy v diplomacii“. Nejdříve jsme navštívily německé velvyslanectví. Zde jsme se dozvěděly mnoho zajímavých informací, např. co je potřeba vystudovat, abychom se mohly stát diplomatkami nebo co tato páce obnáší. Dále jsme byly pozvány do Amerického centra, kde proběhla debata s americkými diplomatkami a pracovníky centra. Poté jsme šly na americkou ambasádu. A měly jsme možnost vidět i zahradu a skvostné prostory obou dvou budov. Akce se nám velice líbila a mnohé z nás už mají vysněné povolání.

 Studentky 1. A

Dne 25. dubna 2014 jsme se s dívkami z 1. A zúčastnily akce „Ženy v diplomacii“, při jejíž příležitosti jsme navštívily ambasádu Spolkové republiky Německo a rovněž ambasádu Spojených států amerických. Na obou místech jsme vedly zajímavé diskuze se skutečnými diplomatkami! Dozvěděly jsme se spoustu informací o samotné práci nejen diplomatů, ale i dalších zaměstnanců ambasády.

Celá akce se vedla na vysoké úrovni, bylo pro nás připravené i menší pohoštění, směly jsme nahlédnout do reprezentačních místností, také zahrad a v neposlední řadě jsme si ozkoušely, jak jsme jazykově nadané, neboť celá návštěva velvyslanectví USA se odehrávala v anglickém jazyce.

Tento projekt má povzbudit mladé ženy, aby se nebály pracovat v diplomatických službách, a to i na nejvyšších místech a funkcích. Myslím, že účel projektu se naplnil v plné míře a my velice děkujeme za příležitost se této události účastnit.

 Alexandra Plačková, 2. A

Projekt Komparativní právo

Studenti 1. A, tedy oboru právní a diplomatické služby, připravili s pomocí vyučujících předmětů právo a anglický jazyk zajímavý projekt, jehož prostřednictvím se dlouhodobě věnovali problematice komparativního práva. Zde měli možnost samostatně analyzovat nejen vznik komparativního práva, ale sledovat jeho vývoj a členění v současné době i v jeho historické podobě. Na základě odborných zdrojů si samostatně zpracovali vlastní text, který následně využili při tvorbě PowerPointové prezentace i barevného plakátu. S překladem česky psaných anotací do anglického jazyka pomáhala jednotlivým skupinám JUDr. Táňa Jančaříková. Připravené podklady studenti plně uplatnili v pátek 4. dubna 2014, a to při úspěšných prezentacích před ředitelkou školy Ing. Evou Fetkovou a zástupkyní ředitelky Mgr. Hanou Bartákovou.

Projekt nazvaný Komparativní právo byl studenty velmi kladně hodnocen. Pomohl jim prohloubit si jejich znalosti v maturitních předmětech právo a anglický jazyk a zároveň byl první velkou rétorickou zkušeností studentů prvního ročníku s diplomatickým zaměřením.

Mgr. Jarmila Chalupová

Po několik hodin předmětu „Právo“ (a potažmo i v několika hodinách angličtiny) jsme se ve skupinkách věnovali vytváření projektů v rámci studia komparativního práva. Každá ze skupin připravila výstižný plakát, powerpointovou prezentaci tématu a anglický úvod s anotací k vylosované tematické oblasti (za naši skupinu to bylo „právo na indickém subkontinentu“, další studenti se věnovali např. africkému právu, systému anglickému atd.). V hodinách práva jsme pracovali pod vedením profesorky Chalupové a někteří, v hodinách angličtiny, pod vedením profesorky Jančaříkové.

Powerpointovou prezentací tématu jsme v pátek překvapili ředitelku školy i její zástupkyni; jejichž přítomnost však některé z nás, zcela pochopitelně, znervóznila. Plakáty byly oceněny už tím, že byly vyvěšeny v naší třídě (a k nim jsme připojili i zmíněnou anglickou anotaci).

Myslím si, že bylo užitečné takto položit základy právní angličtiny a pro oblast práva bylo minimálně zajímavé se zorientovat v základech právních systémů světa. V poslední den projektu se nám tak naskytla možnost posunout se dál a zbavit se ostychu při vystupování před publikem.

Jan Vláčil, 1. A

Návštěva střední školy z JAPONSKA

Zcela originální zážitek nám 27. března 2014 připravil soubor „KOTO Ensemble TOKYO“, který se zabývá hrou na tradiční japonský strunný hudební nástroj. Tento nástroj je skoro tři metrý dlouhý, hraní na něj není vůbec jednoduché zvládnout, protože se při hře klečí! Výkon třicetičlenného souboru byl „subadashi“ – vynikající. Studentky nám předvedli japonskou tradiční hudbu a navíc jsme si po koncertě mohli tento starý nástroj vyzkoušet! Následovala beseda v angličtině... Dozvěděli jsme se různé zajímavé věci, jako např., že vyučování na GAUKEN HIGH SCHOOL trvá průměrně devět vyučovacích hodin denně! A jaképak je to slovo v češtině, které se středoškolačky naučily před odletem do Čech? No přece „Pomóóóóc!“ Vytvořili jsme si příjemnou atmosféru s humorným nádechem… Arigató!!! Na naše Japonky nikdy nezapomeneme…


Dne 27. března nás navštívil sbor až z dalekého Japonska. Dívkám bylo od 13 do 18 let a hrály na tradiční japonský nástroj Koto. Během svého vystoupení nám představily tento velmi zajímavý a pro většinu z nás nejspíše neznámý nástroj a také mluvily o souboru, ve kterém hrají. Po několika písních, které odehrály, se uskutečnil workshop, při kterém si studenti naší školy mohli vyzkoušet hrát na Koto, popovídat si s dívkami a zeptat se jich na to, co je zajímalo. Následovala diskuze, ve které se studenti mohli ptát jak na věci ohledně souboru a nástrojů, tak i na osobnější otázky. Dívky naše dotazy i přes stud a menší jazykovou bariéru zodpověděly. Pro všechny studenty to byl jistě velmi zajímavý a poučný zážitek a těšíme se na další zahraniční návštěvu, která naši školu navštíví.

 Michaela Dvořáková, 3. B

Přednáška a beseda na VŠMVV

Dne 5. března 2014 jsme navštívili Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů, která ve spolupráci s American Center of the US Embassy pořádala přednášku a besedu s kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze paní Sherry Keneson-Hall na téma American Identity as Part of U. S. Foreign Policy Today. Získali jsme nové informace o americké společnosti, vývoji jejího vztahu k menšinám, hovořilo se také o výzvách, které stojí před USA a její diplomacií. V besedě se hovořilo o možnostech studia a práce v USA, padla také zmínka o situaci na Krymu. Skutečným zážitkem pro nás byl způsob vystupování paní Sherry Keneson-Hall prodchnutý smyslem pro humor a nadšením. Jsme rádi, že jsme dostali možnost se této akce zúčastnit.

studenti 1. A

Návštěva velvyslance Švýcarské konfederace

Dne 4. března 2014 proběhla v aule naší školy přednáška pana velvyslance J. E. Markus-Alexandera Antoniettiho. Tento sympatický muž, hovořící několika cizími jazyky, všechny přítomné obohatil o mnoho dalších informací o Švýcarsku. Skvělá prezentace profesionálního diplomata vedená v německém jazyce byla jak značným motivačním, tak i studijním přínosem zvláště pro studenty zabývající se problematikou právních a diplomatických služeb, kteří si i s dalšími posluchači (130 studentů) mohli ověřit své jazykové schopnosti. Na tuto návštěvu se němčináři již s předstihem připravovali v hodinách němčiny (hovořili jsme jak o samotné Švýcarské konfederaci, tak o geografii, hospodářství, o čtyřech oficiálních jazycích, atd.).

Po přednášce následovala beseda, dotazy byly kladeny v německém jazyce, odpovědi byly překládány do češtiny. Studenty zajímala vojenská služba ve Švýcarsku, neutralita Švýcarska, práva žen ve Švýcarsku, práce velvyslance, atd. Pobavením v sále byla i ukázka němčiny ve Schwyzerdütsch.

Pro J. E. a doprovod jsme se studenty upekli české koláčky… To aby na nás a přátelské prostředí naší SOŠ pan velvyslanec a jeho překladatelka měli sladkou vzpomínku!


Na přednášce švýcarského velvyslance jsme si mohli vyzkoušet svoji němčinu v praxi. Po úvodní prezentaci, v níž se velvyslanec věnoval mnoha okruhům, např. dopravě, průmyslu, legislativě apod., nám zodpověděl všechny naše dotazy. Přednáška byla zajímavá.

žáci třídy 1. A

Návštěva Základní školy při Psychiatrické nemocnici Bohnice

Dne 4. února 2014 jsme navštívili tuto školu, nově zrekonstruovanou v květnu 2011 za pomocí Nadace Archa Chantal herečky Chantal Poullain v projektu Náš svět.

Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice je nevšedním zařízením pro jedince školního věku, kteří jsou zde dočasně ubytováni a vyučováni a vyskytli se u nich poruchy osobnosti, poruchy chování a učení např. ADHD, hyperaktivita, nesoustředěnost, impulsivnost. Jsou zde žáci léčení pro suicidní projevy, deprese a sociálně patologické jevy jako alkoholismus, drogová závislost, záškoláctví, šikana, příp. trestní činnost.

Součástí celého zařízení je základní škola, posilovna, místnosti pro arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, multifunkční hřiště.

V rámci exkurze nás ředitelka školy Mgr. Kamila Svobodová provedla všemi pracovišti, seznámila se základními informacemi a ochotně odpověděla na všechny otázky.

Mohli jsme vidět, jak moc náročná tato práce je, ale o to více je potřebná. Jsme velice rádi, že takovéto instituce fungují a že existují lidé, kteří tuto práci odvádějí dobře.

Návštěva tohoto zařízení byla obohacením našich znalostí v oblasti sociální pedagogiky.

Poznatky z exkurze zaznamenaly studentky 4. D

Příběhy bezpráví

Jako každoročně se 3. ročníky oboru veřejná správa zapojily do národního projektu Příběhy bezpráví.

Celý listopad se studenti zabývali tématikou 50. let v našich dějinách.

Akce vyvrcholila závěrečnou besedou studentů s předním odborníkem, specialistou na dějiny pracovních táborů 50. let, Mgr. Františkem Bártíkem.

Beseda s velvyslancem Venezuely

Dne 20. prosince 2013 naši školu poctil svou návštěvou velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela, pan HERNANDEZ.

Pan Hernandez zprvu krátce představil sebe a svou zemi. Dále beseda probíhala formou otázek a odpovědí. Velice milým překvapením se pro nás stalo, že pan velvyslanec mluvil plynule česky a ani jednou nepoužil tlumočníka. Také láska k jeho rodné zemi a zastávání jejích principů byla z besedy velice znát.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o středoškolském systému ve Venezuele, který je mimochodem velice podobný jako ten náš. Dále se také mluvilo o sociálním systému a pozici ženy v rodině i ve společnosti. Zaujala nás i významnost rodiny pana velvyslance ve venezuelské politice a vzhledem k blížícím se vánočním svátkům došlo i na vánoční tradice – ochutnávku českého cukroví, které napekl tým dívek naší třídy…

Alexandra Plačková, 2. A

Občanské soudní řízení

Třída 2. C se v rámci probíraného učiva – Občanské soudní řízení – zúčastnila dne 18. prosince 2013 Hlavního líčení u Městského soudu v Praze. Studenti měli možnosti si prohlédnout budovu soudu a jednací síň, čímž si prakticky upevnili pohled na teoreticky probranou látku, která je též součástí maturitní zkoušky.

Hlavní líčení v oblasti ochrany osobnosti, zahájila paní soudkyně, která v tomto jednání rozhoduje jako samosoudce. Bezprostředně po zahájení jsme shlédli výslechy hlavních účastníků řízení, tj. žalobce a žalovaného. Oba předchozí uvedení soudu sdělili veškeré poznatky k danému případu. Dále byli předvolání jednotliví, navržení svědci, kteří pravdivě zodpověděli dotazy paní soudkyně a právních zástupců účastníků řízení. V průběhu výslechů byly také prováděny i další, navržené důkazní prostředky.

Na závěr jednání byl po shodě s paní soudkyní a právními zástupci stanoven další termín řízení, ve kterém bude pokračováno s prováděním důkazních prostředků a výslechy dalších svědků.

 Mgr. Jarmila Chalupová

Přednáška Václava Moravce

Dne 18. prosince 2013 jsme se zúčastnili přednášky Václava Moravce na téma: „Volby, média a Česká televize“ na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Přednáška se vedla formou otázek a odpovědí. Velice se mi líbilo, že byl Pan Moravec zcela otevřený a zodpověděl všechny položené dotazy. Ve svých odpovědích se hlavně opíral o problematiku oligarchie ve veřejných médiích a tím pádem na možný rozpor mezi objektivitou a osobními zájmy.

Dále upozorňoval na paradox ve věci kodexu České televize, který schvaluje Poslanecká sněmovna. Politici mají tím pádem právo určovat, co se bude pokládat za veřejné. Také se zmiňoval o serveru Wikipedie a s tím spojenými zápory. V neposlední řadě nás zaujaly zážitky z natáčení se současným prezidentem České republiky, ale i jeho předchůdci.

Alexandra Plačková, 2. A

Archiv hlavního města Prahy

Dne 16. prosince 2013 se třída 2. C zúčastnila přednášky v Archivu HMP. Odborného výkladu se brilantním způsobem ujal vedoucí Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob, pan Mgr. Jan Schwaller. Přednášející zajímavou formou nastínil význam archivů v ČR a jejich činnost v oblasti veřejné správy. Dále se pak věnoval spisové službě, předarchivní péči, skartačnímu řízení a následné péči o archiválie.

Nedílnou součástí odborné přednášky byla také video prezentace, která studentům osvětlila historický vývoj této činnosti.

V závěru naší návštěvy nás pan magistr provedl po nejvýznamnějších místech AHMP. Navštívili jsme prostory, ve kterých jsou v přiměřených podmínkách uchovávány písemné materiály a také studovnu, kterou mohou badatelé využívat pro svoji činnost. Studentům byly zároveň vysvětleny a předvedeny archivní pomůcky a technika.

 Mgr. Jarmila Chalupová

Návštěva v Archivu hlavního města Prahy se mi velice líbila. V rámci předmětu Veřejná správa byla pro nás exkurze velmi přínosná. Vzhledem k tomu, že archivnictví je součástí látky probírané v druhém ročníku, vytvořili jsme si na základě této přednášky dobrou představu o tom, co a jak funguje. Pokud to bude možné, ráda bych v AHMP absolvovala souvislou praxi.

Děkuji za celou třídu panu Mgr. Janu Schwallerovi z Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob za odborný a zajímavý výklad a dále bych chtěla poděkovat naší třídní profesorce Mgr. Jarmile Chalupové za zprostředkování návštěvy Archivu hlavního města Prahy.

Karolina Bambulová, 2. C

Strava 21. století – rizika moderní doby

Dne 13. prosince 2013 se naši studenti SOŠ Drtinova zúčastnili v aule naší školy přednášky na téma „Strava 21. století – rizika moderní doby“, na které přednášel Bc. Filip Švach, který je vystudovaný fyzioterapeut, trenér fitness a výživový poradce. Studenti, se mimo jiné, dozvěděli, jak je velmi důležité snídat, jak by měl vypadat vyvážený jídelníček, jaké jsou nejčastější chyby v současném stravování v naší uspěchané době. Rovněž se přednášející zmiňoval i o bohužel dnes hojně rozšířené problematice psychických poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie či nárazové přejídání v důsledku stresu). Věřím, že tyto informace byly pro studenty přínosné. Dle mého osobního názoru škola nejen zajišťuje a zprostředkovává výuku. Studenti zde tráví podstatnou část dne a v podstatě i složité životní období dospívání, proto je nutné studenty vychovávat a podávat informace v rámci zdravého životního stylu i osvětu v rámci sociálně patologických jevů. Sem např. poruchy příjmu potravy bezesporu patří.

 Mgr. Veronika Stará

Návštěva Drážďan, tentokrát pod mottem „Dresdner Grüner Diamant“

Studenti čtvrtých ročníků se již tradičně při jízdě autobusem do Drážďan předvedli svými referáty o historii, osobnostech a nejvýznamnějších památkách této „Labské Florencie“, která nás přivítala rozzářeným sluncem a modrou oblohou (u nás v Praze bylo po celý den mlhavo). Unikátní sbírka   nejrozsáhlejší klenotnice Evropy – Neues Grünes Gewölbe – předčila naše představy. „Drážďanský zelený diamant“ – největší zelený diamant na světě je opravdový zázrak přírody! Drážďany a „Striezelmarkt“ skoro každý Čech už zná, vždyť je zde slyšet více češtinu než němčinu. Závěrečnou tečkou našeho programu byla návštěva muzea dopravy „Verkehrsmuseum“ a spuštění modelové dráhy –  „Extra-Runde für die Besucher aus Prag“ – to vše nám bylo umožněno díky vstřícnosti německých přátel na naše přání…

Vojenská diplomacie

Dne 4. prosince 2013 jsem se společně se spolužáky ze tříd 2. A a 2. C zúčastnil přednášky na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha na téma „Vojenská diplomacie – její význam, role a nástroje“, kterou nás provázel Mgr. Ing. Libor Kutěje, Ph.D., ředitel odboru zahraničních pracovišť Ministerstva obrany ČR. Mimo jiné jsme byli na této přednášce seznámeni i s běžným chodem úřadu u nás i v zahraničí a rovněž jsme byli obohaceni zajímavými poznatky z pracovního života přednášejícího i jeho kolegů.

Tadeáš Adamec 1. A

Návštěva z Kanady

V rámci nově vytvářeného programu SOŠ zaměřeného na posilování motivace našich žáků ke studiu cizích jazyků a poznávání „zahraničních vrstevníků“ byla naše škola dne 3. prosince 2013 poctěna další návštěvou, tentokráte skupinou sedmdesáti kanadských žáků ze střední školy Mount Baker z Cranbrooku. Přítomný ředitel školy Evan Bueckert a zároveň dirigent pěveckého sboru této SŠ vytvořil se svými žáky skvělou atmosféru. Podmanivé vystoupení v aule nás vyprovokovalo k velkému aplausu a to především za interpretaci skladby samotného pana ředitele. Po koncertě následovala velice živá diskuze českých a kanadských žáků, výměna mailových adres i odznáčků…

Návštěva německé školy z Halle

V týdnu od 25. – 30. listopadu 2013 se v rámci projektu „Deutsch in Praxis“ uskutečnila již třetí návštěva německých žáků z Halle v Praze. Návštěvě předcházela praxe našich žákyň v Halle, která probíhala za finanční podpory ČNFB. Vyvrcholením návštěvy byl seminář na naší škole, který probíhal v německém jazyce. Němčináři ze 4. C, 2. A a 1. A prezentovali naše školství a naši školu. Poté jsme společně poobědvali ve školní jídelně (králík na smetaně Němcům moc chutnal) a navštívili velvyslanectví SRN. Závěrečnou tečkou po prohlídce Prahy a Staroměstské radnice bylo neformální posezení a popovídání v kavárně F. Kafky, bývalém rodném domě spisovatele, kde jsme mimo jiné hovořili i o možnostech další spolupráce.

Konference Demokratický mír

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 jsem se společně s dalšími spolužáky zúčastnil vědecké konference na téma Demokratický mír, která se konala na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Hlavním tématem byla demokracie a její důsledky, a to jak v pozitivní rovině, tak v negativní. Díky novým informacím jsem tak dalším krůčkem opět blíže k většímu rozhledu o světě, především s cílem více poznat ekonomiku a politiku z různých pohledů a názorů. V diskusi se polemizovalo o vzniku, průběhu a dopadu demokracie. Asi nejvíce mě zaujal paradox, který je pramenem demokracie, a to, že každá demokracie, jak ve vyspělých či rozvojových zemích, je založena na válečném aktu, na kterém se dále rozvíjí sociální a ekonomická stabilita ve světě.

Tadeáš Adamec 1. A

Beseda o americkém školství

20. listopadu 2013 se v naší škole konala beseda na téma „American education and general boarding schools“. Koordinátor studijních pobytů na soukromých školách v USA a profesor střední školy v Utahu Jim Smith podal výklad o charakteru středních škol ve Spojených státech, doplněný fotodokumentací, a poskytl informace o možnostech studia v USA. Pro studenty byla přínosem též následná diskuse, do níž se zapojovali v anglickém jazyce.

Česko – saský seminář

Dne 15. listopadu 2013 se konal česko-saský seminář na téma „Perspektivy další spolupráce v oblasti odborného vzdělávání“, kterého se na pozvání PaedDr. D. Švermové z MŠMT (odbor mezinárodních vztahů) zúčastnili zástupci naší školy.
V úvodním slovu 1. náměstek ministerstva školství PhDr. J. Fryč zdůraznil potřebu posílení výuky německého jazyka na středních školách v ČR, vyjádřil se pozitivně k duálnímu systému odborného vzdělávání v SRN a podpoře další spolupráce mezi Saskem a ČR.
Velice zajímavé bylo vystoupení A. Döringa ze Saského ministerstva školství o duálním systému školství v SRN. Hovořilo se o zkušenostech získaných při realizaci německo-českých projektů v rámci studentských výměnných praxí. Ve vzájemné diskusi jsme zmínili i náš projekt „Deutsch in Praxis“. Vyslovili jsme poděkování Dr. Švermové, která tento projekt podpořila doporučujícím dopisem k naší žádosti o finanční podporu Česko-německému fondu budoucnosti.
Zvláště zajímavá byla vystoupení zástupců Německo-české průmyslové a obchodní komory, Domu zahraničních služeb i dalších přítomných. Při neformálním rozhovoru s panem Döringem vyšly najevo podnětné informace. Německé firmy nabízejí v současné době pro naše lidi řadu zajímavých pracovních příležitostí. V důsledku nedostatečné znalosti německého jazyka je ale téměř třetina uchazečů především z řad mladých zájemců na tyto pracovní pozice odmítána. Dobře zorganizovaný seminář proběhl ve skvělé přátelské atmosféře a na vysoké odborné úrovni s řadou podnětů pro další výchovně vzdělávací činnost našich žáků zaměřenou k jejich budoucímu uplatnění na současném složitém trhu práce.

Akademický sbor Nizhny Novgorod

V pátek 8. listopadu 2013 do naší školy zavítala návštěva ze starobylého města Nizhny Novgorod. Vystoupení studentského pěveckého sboru Academic Choir Nizhny Novgorod nás všechny obohatilo nejen o neformální komunikaci v angličtině a v ruštině, ale především o krásný hudební zážitek. Překvapením pro naše zahraniční hosty bylo samotné zahájení slavnostního setkání školním sborem Drtinka, který zazpíval úvodní píseň dokonce i v ruském jazyce!

Program novgorodského universitního sboru byl pestrý, největší aplaus sklidila píseň v českém jazyce a černošské spirituály. Mladé zpěvačky nás okouzlily nejen krásnými hlasy, ale i svými tyrkysově modrými šaty, které vnesly blankyt do celé atmosféry naší auly a našich srdcí!

Přítomný zástupce Ruského centra vědy a kultury v Praze Andrej Viktorovič Končakov vyjádřil velké nadšení ze skvělé atmosféry mezi mladými lidmi dvou národů s dlouholetou hudební tradicí a vyslovil se pro navázání užšího kontaktu naší školy s Ruským centrem vědy a kultury v rámci akcí pořádaných tímto institutem.

Studentské volby 2013

Dne 3. října 2013 se na naší škole uskutečnily Studentské předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato událost je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách pod záštitou organizace Člověk v tísni, o. p. s., která si klade za cíl zvýšit zájem mladých voličů na účasti na volbách a tím na politickém systému.

Z naší školy byli k volbám přizvaní studenti 1. A z oboru Právní a diplomatické služby, kteří se touto cestou mohli seznámit s průběhem události, která je pro ně, jako pro budoucí voliče praktickou zkušeností, jak ovlivnit politické dění v ČR. Z pohledu volební komise to byla skvělá zkušenost, kterou budeme i nadále předávat dalším studentům v následujících letech.

Studentské volby 2013 očima studentů

„Myslím si, že studentské volby jsou dobré kvůli naší přípravě do budoucna. Jsou dost významné pro mnoho studentů všech škol. Byl to velice dobrý nápad. Umožnili jste nám se zúčastnit rozhodnutí a projevu názoru k politické situaci.“

Milada Strnadová a Tadeáš Adamec za 1. A

„Pro mě byly Studentské volby zajímavou zkušeností a snad i jakousi ukázkou toho, jak skutečné volby probíhají. Osobně si myslím, že volit by měl každý občan, který má právo volit, protože může svým hlasem alespoň částečně dopomoct k prosazování svých priorit prostřednictvím strany, kterou si zvolí.“

Jan Vláčil za 1. A

Přednáška Dalajlámy v Praze

Dne 14. září 2013 se padesát našich studentů zúčastnilo přednášky Jeho Svatosti dalajlámy. Ten hned v úvodu vysvětlil, že rozhodně není svatý a rozhodně netrvá na takovém oslovení. Hovořil hlavně o emocích a etice v současném světě. Přednáška studenty i jejich doprovod z řad pedagogů naplnila nadšením, škoda, že jeho názory nesdílejí současní „mocní“ světa.
„Nadchlo mě, že 50 studentů dobrovolně vyrazilo na takovou akci ve volné sobotě a vydrželi až do konce. Asi se současným stavem světa nejsou spokojeni. Projeví se to u voleb?“

Alena Pavlíčková (učitelka)

Zahájení školního roku 2013/14

Dne 2. září 2013 absolvovali studenti prvních ročníků v rámci slavnostního zahájení školního roku v prostorách auly úvodní přednášku o svých oborech a poté se zde setkali se vzácnou návštěvou naší školy, paní radní pro oblast školství Mgr. Ludmilou Štvánovou.

Paní radní nás seznámila se svou bohatou bývalou učitelskou praxí i se svými zkušenostmi z MHMP, kde působila jak jako zastupitelka, tak dnes na místě radní. Paní ředitelka jí poděkovala za dlouhodobou spolupráci i pomoc škole a obě popřály našim studentům hodně úspěchů nejen při studiu.

Této návštěvy si velmi vážíme, protože naše škola byla jen jednou ze tří škol v Praze, které paní radní při zahájení školního roku navštívila.

Fotogalerie pražského magistrátu

Květinový den

Dne 15. května 2013 se studenti druhých a třetích ročníků aktivně zúčastnili, tak jako každý rok, Českého dne proti rakovině.

Precizní příprava, důmyslná organizace a skvělá souhra studentů při sbírce na prevenci proti rakovině ovlivnily celý její výsledek… Vybrali jsme 238 200 Kč!!!

Pochvalu ředitelky školy za nejobětavější přístup k této charitativní akci převzali studenti Lukáš Svoboda a Jan Staněk ze 3. A.

Milí studenti, VEDENÍ ŠKOLY si vaší práce velmi váží a všem, kteří se zapojili do práce pro dobrou věc, DĚKUJE.

Byl to jeden z těch výjimečných dnů, kdy se lidé rozhodli přispět na dobrou věc. Tito lidé byli milí a velmi ochotní. Nejen, že jsme z toho měli skvělý pocit, ale hlavně jsme naší činností pomáhali těm, kteří to opravdu potřebují.
Kéž by těchto dnů bylo více!

Jan Staněk 3. A

15. výročí založení ČNFB a ČNDF

Dne 24. června 2013 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra, kterého jsme se i my, vyučující německého jazyka, zúčastnili na pozvání ČNFB.

Setkání se konalo pod záštitou Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a Norberta Lammerta, prezidenta Spolkového sněmu SRN. Dále se setkání zúčastnili bývalý ministr Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu Martin Kastler, Libuše Černá z Agentury pro-tisk a Carsten Lenk z Evangelického vzdělávacího centra v Řezně.

Na úvod slavnostního setkání vystoupil Petr Pithart, který ve svém projevu shrnul vývoj česko-německých vztahů od konce 30. let, přes období 2. světové války, poválečného období až do současnosti. Zdůraznil nezbytnost prohlubování vzájemných vztahů porozumění mezi Čechy a Němci, ve kterém ČNFB hraje velkou roli, protože finančně podporuje projekty, které umožňují kontakt mezi našimi národy. Schvalování těchto projektů probíhá bez dlouhého byrokratického řízení, o čemž jsme se mohli přesvědčit i my, protože k schválení projektu a poukázání finančních prostředků na účet školy stačily necelé tři měsíce.

Petr Pithart i ostatní účastníci diskuse ocenili zásluhy ČNFB v upevňování vzájemných vztahů porozumění a vyjádřili požadavek, aby vlády obou zemí i nadále umožnili a podporovali činnost této organizace.

Přednáška na VŠMVV

Magdaléna Vašáryová, poslankyně Národní rady Slovenské republiky a bývalá velvyslankyně v Rakousku a v Polsku, zkušená, proevropská politička a diplomatka. Přesně toto jsme si měli možnost ověřit na její přednášce na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, která se konala odpoledne dne 17. dubna 2013.

Zazněla tam celá řada témat zaměřených na problémy Střední Evropy, zejména otázky energetické strategie a bezpečnosti.

Své postřehy pro Vás zaznamenal student 1. A Filip Bouša

 

Přednáška poslankyně

Dne 16. dubna 2013 absolvovali studenti Právních a diplomatických služeb a Veřejnosprávní činnosti v prostorách naší školy odbornou přednášku paní poslankyně Ing. Jany Fischerové, CSc. Přednáška byla vedena interaktivním způsobem.
Paní poslankyně nás seznámila se svou současnou prací a bohatými pracovními zkušenostmi. Při přednášce byl kladen důraz na výklad dolní komory Parlamentu České republiky a legislativní činnosti, dále vymezení podstaty práce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Zahraničnímu výboru a jednotlivým podvýborům. V souvislosti s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj byly též zmíněny zákony, které budou v současné době novelizovány.
Závěrem paní poslankyně zdůraznila význam zaměstnanců ve veřejné správě a iniciovala studenty Právních a diplomatických služeb k rozvoji jejich oboru.

Beseda se starostou

Dne 16. dubna 2013 absolvovali studenti druhých ročníků Veřejnosprávní činnosti a prvního ročníku Právních a diplomatických služeb praktickou přednášku k probíranému učivu. Přednášku vedl starosta Havlíčkova Brodu, pan Mgr. Jan Tecl. Studenti si při praktických příkladech ověřili teoretické znalosti problematiky rozpočtů obcí, které získali v hodinách Veřejné správy. Vyzkoušeli si sestavování rozpočtu a také nahlédli do dokumentů, které obce sestavují – Rozpočtový výhled, Rozpočet města, Rozpočet příspěvkové organizace a Závěrečný účet.

 

Setkání se senátorem Jaromírem Štětinou

V prostorách naší školy proběhlo dne 3. dubna 2013 setkání studentů oborů Veřejnosprávní činnosti a Právních a diplomatických služeb se senátorem Jaromírem Štětinou a jeho asistentkou Pavlínou Hájkovou. Přednáška pana senátora se prvotně věnovala vymezení činnosti horní komory Parlamentu České republiky a následně postavení a pozici politických stran v ústavním pořádku ČR. Byla také zmíněna a vyzdvihnuta práce našich diplomatů v zahraničí. V průběhu zajímavého pojednání byli studenti seznámeni s reportérskou činností při válečných konfliktech, kterých se pan senátor aktivně účastnil.

Besedy v Dominikánském klášteře

2. dubna 2013 jsme s 2. A uzavřeli cyklus přednášek a besed v Dominikánském klášteře.

Věnoval se nám otec Lukáš, mladý kněz – dominikán, který se na každé setkání s námi připravoval a přijel ze Švýcarska, kde už jako lékař, dnes teolog, dále studuje.

V přednáškách, které jsme zahájily v loňském roce, chceme pokračovat i příští rok. Otevírají nám nový, dosud nepoznaný svět a s otcem Lukášem se vždy rádi znovu setkáme, on určitě s námi také.

Zuzana Bradová, učitelka

Tyto přednášky mě velmi zaujaly a obohatily. Uvědomila jsem si, že jsou lidé, kteří berou život úplně jinak než já.

Nejvíce mě zaujala laskavost bratra Lukáše a to, že z něj vycházelo něco zvláštního, co neumím popsat a jak uměl velmi poutavě vyprávět. Dozvěděla jsem se například proč se na Velikonoce peče velikonoční beránek. Nejvíce mě bavil rozbor evangelií a vysvětlení jejich významu.

Celý cyklus nám otevřel oči a velice zaujal. Jsem ráda, že jsem měla možnost něco takového zažít.

Sára

Činnost denního stacionáře

V úterý 26. února 2013 se uskutečnila v prostorách školy přednáška „ČINNOST DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ“. Přednášku vedl vedoucí stacionáře Michal Stavrev, DiS., spolu s Mgr. Marií Ratzovou Štorchovou. Přednáška měla dvě části – první, praktická část, byla věnována ukázkám aktivizačních cvičení pro seniory včetně cvičení na paměť. Druhá část přehledně informovala o činnosti stacionáře a dobrovolnictví. Přednášky se zúčastnili žáci všech třetích ročníků a třída 2. D.

Návštěva Strakovy akademie

Na exkurzi do Strakovy akademie jsme se dlouho těšili, vyšlo to až na třetí pokus, výsledek však stál za to. Exkurzí po Úřadu vlády nás provázel Mgr. Petr Musil, který nám podal erudovaný výklad moci výkonné. Měli jsme možnost zasednout do křesel členů vlády či si prohlédnout tiskovou místnost. Na závěr prohlídky nás pan Mgr. Musil provedl zahradou, která je veřejnosti nepřístupná.

Přednáška a beseda na VŠMVV

Téma: Americká diplomacie, jak se stát diplomatem, hráči americké zahraniční politiky

12.12 20012 se studenti naší školy zúčastnili přednášky Americká diplomacie, jak se stát diplomatem, hráči americké zahraniční politiky. Rada pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA v Praze Robert A. Zimmerman nám přiblížil své diplomatické mise, zamýšlel se nad podstatou a úkoly diplomatické práce, a na závěr besedoval se studenty o současném politickém systému USA a jejich hospodářské orientaci.

Z dojmů našich studentů vybíráme:

Jeho přednáška byla velice zajímavá a osobně se mi líbila. Beseda přinesla zajímavé otázky, i když pan rada odmítl odpovědět na otázku, jak koresponduje podpora demokracie a lidských práv s autoritativností nového egyptského režimu. Avšak, jak řekl na počátku: „Diplomat musí vždy podporovat zahraniční politiku svého státu a vyloučit osobní názor.“ Tato přednáška pro mne byla přínosná a pan Zimmermann na mne působil dobrým a profesionálním dojmem.

Pavel Švec, 4. C

Přednáška pana Zimmermana se mi velice líbila. Rozuměl jsem v podstatě všemu, co říkal. Líbilo se mi, že byl ohleduplný a mluvil pomalu, zřetelně a vyhýbal se složitým slovům nebo odborným termínům. Zaujalo mě, v kolika státech působil na ambasádách a také, jak karierně postupoval v americkém diplomatickém systému – například, že začínal „od píky“ za okýnkem a vyřizoval obyčejné žádosti o víza a podobné věci. Také se mi líbilo, že vykládal zajímavě a i vtipkoval, takže nešlo o nějaký suchý, nudný výklad.

Ondřej Petrovič, 4. C

Přednáška na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze byla velmi zajímavá. Slyšela jsem angličtinu rodilého mluvčího i občanů jiných zemí, nemluvících anglicky. Z této stránky to bylo velmi přínosné, jelikož z anglického jazyka maturuji.

Lenka Bláhová, 4. B

Robert Zimmermann vyprávěl o sobě, o svém životě, o politické situaci… Někteří ze zúčastněných se ho ptali na politickou scénu v Egyptě. Měla jsem možnost poslechnout si rodilého mluvčího, což se vždy hodí. Přednáška se mi celkem líbila.

Denisa Kratochvílová, 4. B

Projektový den Škola v Evropě, Evropa ve škole

V pondělí 5. listopadu 2012 proběhl v budově naší školy projektový den na téma „Škola v Evropě, Evropa ve škole“, který byl finančně podpořen Domem zahraničních služeb MŠMT.
Mezi osmou hodinou a tři čtvrtě na devět proběhl v obou tělocvičnách školy veletrh zajímavostí evropských zemí, které žáci prvních ročníků představili ve svých plakátových prezentacích. Poté se program přesunul do auly školy, kde nejprve vystoupil pěvecký sbor Drtinka a následovalo dramatické pásmo s tematikou sociálního zabezpečení v různých evropských státech v podání žáků třetích ročníků. Okolo jedenácté hodiny byly představeny programy a aktivity Domu zahraničních služeb MŠMT – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Poté vystoupil s krátkým projevem poslanec Parlamentu ČR JUDr. Stanislav Křeček

Plakátové prezentace

Vystoupení v aule

Příběhy bezpráví, Crocus

V listopadu se studenti 3. ročníků zapojili už poněkolikáté do celostátního projektu Příběhy bezpráví, letos na téma normalizace. Hostem závěrečné besedy bude redaktorka, přední členka českého disentu, signatářka Charty 77, paní Petruška Šustrová.
Druhým projektem je zapojení našich studentů do mezinárodní akce Crocus, pořádané irskou organizací HETI, zabývající se holocaustem, a Vzdělávacím centrem Židovského Města. Účelem je připomenout mladé generaci milióny zmařených lidských životů, v tomto případě 1,5 miliónu zavražděných dětí v období holocaustu. Studenti v první fázi projektu zasázeli 300 cibulek žlutých krokusů ve tvaru velké židovské hvězdy. Na jaře, kdy krokusy vykvetou, začíná druhá fáze projektu, a to na téma holocaust.

Evropa očima zkušeného ekonoma

Dne 19. října 2012 proběhla v rámci projektu „Škola v Evropě, Evropa ve škole“ přednáška doc. Ing. Švihlíkové, Ph.D. z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha na téma „Evropa očima zkušeného ekonoma“

Navázána spolupráce s VŠMVV

27. října 2012 se uskutečnilo setkání se zástupci Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., prorektorem pro zahraniční vztahy a Public Relations PhDr. Františkem Pertlem a Ing. Dagmar Dvořákovou, na které naši školu zastupovali PaedDr. Nedomová, JUDr. Labuť, Mgr. Vobořilová, Mgr. Škorpová a Ing. Votlučka. Byla domluvena spolupráce v rámci projektu „Evropa a my“ v oblasti přednášek a možností využití zahraničních aktivit VŠMVV (např. návštěva Bruselu – Europarlament).

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví.