ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498, platný od 1. 9. 2023

Ředitelka Střední odborné školy, Drtinova 3/498, Praha 5, vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento školní řád.

I. Práva a povinnosti žáků

Práva:

1) Žák má právo na poskytnutí informací o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Právo na tyto informace mají i rodiče a osoby, které vůči žákovi plní vyživovací povinnost.

2) Žák má právo si dohodnout konzultace s vyučujícím, třídním učitelem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a vedením školy k řešení svých osobních problémů. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Žáci i jejich zákonní zástupci mohou po předchozím ohlášení jednat s vedením školy v kanceláři školy každý pracovní den od 7:15 do 7:55; v jiném čase dle dohody.

3) Žák má právo v případě dlouhodobé absence a jiných mimořádných situací projednat podmínky klasifikace s vyučujícími i vedením školy.

4) Žák má právo na vstřícné jednání všech pedagogických, provozních i vedoucích pracovníků školy.

5) Zletilý žák má právo volit a být volen do školské rady.

6) Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí.

Povinnosti:

1) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.

2) Řádně docházet do školy a osvojovat si vědomosti a dovednosti potřebné k dosažení zvoleného stupně vzdělání.

3) Zdravit všechny zaměstnance školy ve školní budově, při zahájení a ukončení vyučovací hodiny povstat.

4) Chodit do školy čistě a vhodně oblečeni. Upravit si osobní režim a aktivity volného času tak, aby byli v náležité fyzické i psychické kondici schopni aktivního přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu. Vzhledem k zaměření školy se piercing nepovažuje za vhodný.

5) Po příchodu do učebny zaujmout svá místa a připravit se na vyučování. Jestliže se nemohou žáci z vážných důvodů připravit na vyučování, omluví se na začátku hodiny. Při vyučování neruší hovorem.

6) Každé poškození vybavení učebny a závadu hlásí služba vyučujícímu. Nalezené věci odevzdá v kanceláři.

7) Nepoužívat hrubá slova, být k sobě ohleduplní, dodržovat pravidla občanského soužití, normy slušného chování a kamarádské vztahy.

8) Nosit studijní průkazy a zapisovat do nich veškeré omluvenky a sdělení rodičům. Při pozdním příchodu předkládat bez vyzvání studijní průkaz službě v přízemí.

9) Oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti prostřednictvím komunikačního modulu Komens školního systému Bakaláři, e-mailovou zprávou z předem dohodnuté adresy (nebo telefonicky). Tuto povinnost má zákonný zástupce nezletilého žáka, popř. zletilý žák. Následně omluvit nepřítomnost žáka ve výuce zápisem do studijního průkazu s uvedením důvodu nepřítomnosti a podpisem zákonného zástupce nebo rodiče či potvrzením ošetřujícího lékaře, příp. jiným potvrzením (dle důvodu absence) nebo prostřednictvím systému Bakaláři. Omluvenku žák předloží ihned po příchodu do školy. Jestliže žák často chybí a jeho absence je omluvená bez razítka lékaře, je v kompetenci třídního učitele žádat pro další omlouvání žákovy absence potvrzení od lékaře.

10) Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Jsou také povinni hlásit neprodleně veškeré změny kontaktních údajů.

11) Zachovávat pořádek a čistotu i v okolí školy. Mimo školu dodržovat pravidla slušného chování tak, aby nedošlo k poškozování pověsti školy.

12) Dodržovat vyučovací dobu, rozsah přestávek.

13) Sledovat změny rozvrhu v systému Bakaláři.

14) Žáci jsou povinni při komunikaci se zaměstnanci školy e-mailem používat svoji školní e-mailovou adresu.

15) Pokud je v důsledku mimořádných opatření, nařízení karantény nebo z organizačních důvodů znemožněna žákům celé třídy (nebo její většiny) osobní přítomnost ve škole, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem a žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Žák je povinen plnit zadané úkoly prostřednictvím jednotné učební platformy Google classroom. I v případě distanční výuky je nutné každou neúčast omlouvat dle výše stanovených pravidel.

Žáci mají zakázáno:

1) Během vyučovací hodiny jíst, používat mobilní telefony a vlastní elektronická zařízení včetně sluchátek bez souhlasu vyučujícího. Elektronická zařízení nesouvisející s výukou musí být v průběhu vyučování vypnuta a uschována.

2) Pořizovat vizuální a zvukové záznamy z vyučování. Výjimku může povolit ředitelka školy.

3) Zveřejňovat bez souhlasů spolužáků či učitelů osobní údaje ostatních, videozáznamy a fotografie na sociálních sítích.

4) Po vyučování ponechávat své pomůcky a osobní věci v prostorách školy (kromě určených skříněk).

5) V areálu školy je zakázáno kouření (týká se i elektronických cigaret), požívání alkoholu a jiných omamných látek.

6) Porušování zákazů bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něho vyvozeny patřičné důsledky.

Závažné porušení povinností:

Závažné porušení povinností je každé jednání žáka školy, ať již konání či opomenutí, které hrubým způsobem porušuje povinnosti žáka stanovené tímto školním řádem, školským zákonem či jinou právní normou, a to zejména:

1) Hrubé slovní útoky vůči zaměstnancům školy nebo  vůči ostatním žákům.

2) Nošení věcí, zdraví a životu nebezpečných včetně všech druhů zbraní a předmětů, které by mohly ohrožovat nebo rozptylovat pozornost ostatních žáků při výuce. To se vztahuje i na činnosti školou organizované mimo budovu.

3) Kouření, nošení alkoholických nápojů a jiných omamných látek do školy nebo na činnosti školou organizované nebo je požívat ve škole či při činnostech školou organizovaných.

4) Tělesné ubližování a ponižování spolužáků nebo provádění jakékoliv činnosti, která by vedla k ohrožení zdraví žáků.

5) Jakýkoliv projev šikany. Šikanování a stejně tak pasivní přihlížení šikaně a její nenahlášení je hrubým porušením školního řádu.

6) Porušení povinnosti řádně docházet do školy nebo na činnosti školou organizované, pokud nebyly doloženy důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Zvlášť závažné zavinění porušení povinností:

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, školním řádem či jinou právní normou.

Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

II. Provoz a vnitřní režim školy

1) Žáci přicházejí do školní budovy v době od 7:45 do 7:55 hodin. Začíná-li vyučování výjimečně některou pozdější hodinou, vcházejí žáci do budovy až po zvonění na příslušnou přestávku. Příchod do učebny po 8. hodině se považuje za pozdní. Při opakovaných pozdních příchodech využijí třídní učitelé odpovídající kázeňská opatření. Nepřítomnost žáka ve vyučování delší než 20 minut se hodnotí jako zameškaná hodina.

2) Žákům se doporučuje přezouvat se do domácí hygienicky a z bezpečnostního hlediska nezávadné obuvi.

3) Žákovská služba dbá na pořádek ve třídě, zodpovídá za čistě umytou tabuli, na začátku vyučovací hodiny hlásí nepřítomné žáky. Pokud se vyučující nedostaví na vyučování do 10 minut po zvonění, ohlásí to v kanceláři školy. Na konci vyučování žákovská služba zodpovídá za uzavření oken, zhasnutí světel, zvednutí všech židlí a upozorní na vypnutí PC, dataprojektoru.

4) Do tělocvičen a odborných učeben vstupují žáci pouze se svolením vyučujícího a řídí se provozním řádem příslušné učebny, tělocvičny, hřiště.

5) Žákům není dovoleno manipulovat se školním zařízením bez dozoru vyučujícího.

6) Škola neodpovídá za ztrátu mobilního telefonu, počítače, finanční hotovosti ani jiných cenných věcí, které nesouvisejí s výukou. V mimořádných případech je nutné mít cenné věci (zvláště mobilní telefony) neustále pod osobní kontrolou.

7) Žáci respektují pokyny všech zaměstnanců školy.

8) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů (lékařské vyšetření, úřední jednání, rodinné důvody apod.), předloží třídnímu učiteli písemnou žádost zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. zletilého žáka o uvolnění z vyučování. Z vyučování uvolňuje žáka třídní učitel, na 3 a více dnů (ozdravný pobyt) ředitelka školy. Žádosti musí být podány v dostatečném předstihu a budou posuzovány a kladně vyřizovány za předpokladu, že žák plní své povinnosti v duchu školního řádu.

9) V průběhu vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí svévolně školní budovu. Za průběh vyučování se považují všechny vyučovací hodiny podle rozvrhu po daný den včetně přestávek, s výjimkou přestávky na oběd v úterý po 4. vyučovací hodině. Pokud je nezletilému žáku nevolno, odchází ze školy v doprovodu zákonného zástupce, popř. jiné pověřené dospělé osoby, a to vždy až po předchozím prokazatelně daném souhlasu zákonného zástupce. Zletilý žák může v takovém případě odejít ze školy sám po předchozí domluvě s třídním učitelem.

10) Studijní průkazy jsou majetkem školy a při ukončení studia v průběhu školního roku se odevzdávají třídnímu učiteli.

11) Písemné požadavky na administrativní úkony, např. různá potvrzení, se předkládají osobně v kanceláři školy nebo elektronicky na adresu sekretar@stredniskoladrtinova.cz.

12) Pokud se třída zúčastní akce mimo školní budovu, odcházejí žáci současně s vyučujícím. O počátku, předpokládaném konci a místě konání akce provedou žáci zápis do studijních průkazů.

13) Zvonění:

Příprava na vyučování: 7:45 – 7:55

 vyučovací hodina v úterý s odpoledním vyučováním
 1 8:00 – 8:45 1 8:00 – 8:45
 2 8:55 – 9:40 2 8:55 – 9:40
 3 9:55 – 10:40 3 9:50 – 10:35
 4 10:50 – 11:35 4 10:45 – 11:30
 5 11:50 – 12:35 5 12:10 – 12:55
 6 12:45 – 13:30 6 13:05 – 13:50
 7 13:40 – 14:25 7 13:55 – 14:40
 7+8 14:00 – 15:30 8 14:45 – 15:30

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1) Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno o přestávkách otevírat okna; větrání učeben se provádí pouze v přítomnosti pedagogického pracovníka.

2) Žákům je zakázáno používání vlastních elektrických spotřebičů (varné konvice apod.) a síťových zdrojů (nabíjení mobilních telefonů).

3) Pokud dojde během vyučování nebo akce pořádané školou k úrazu, nehodě, poranění, jsou žáci povinni tuto skutečnost hlásit ihned vyučujícímu, který neprodleně předá informaci v kanceláři školy a poskytne první pomoc.

4) Žáci jsou povinni užívat veškeré zařízení školy tak, aby nedocházelo k jeho poškození. Odpovídají škole za škodu, kterou jí způsobili při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.

5) Kamerový systém

Pro ochranu majetku školy a ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku osob nacházejících se v areálu školy je v prostorách školy instalován kamerový systém se záznamovým zařízením. Správcem zařízení je vedení školy. Záznamy z kamerového systému budou vedením školy využity v případě vzniku škod na majetku, zdraví a porušení bezpečnosti osob, nebo budou předány na vyžádání orgánů činných v trestním řízení.

6) Přijímání návštěv žáky ve škole je zakázáno. Výjimku tvoří pouze návštěvy rodičů či rodinných příslušníků a úředních osob v neodkladných záležitostech. Veškeré návštěvy jsou povinny ohlásit se v kanceláři školy s uvedením navštívené osoby. Žádné návštěvy však nemají právo vstupovat do učeben.

IV. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků – Klasifikační řád

 1. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání

a) Učitel na začátku roku specifikuje své požadavky ke klasifikaci, o každé klasifikaci žáka ve svém předmětu vede evidenci.

b) Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a průběžně zapisuje známky do systému Bakaláři. Žák si zapisuje známku do studijního průkazu.

c) Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo rodiče zletilých žáků jsou o prospěchu žáka informováni v elektronickém systému Bakaláři, případně při osobní návštěvě.

d) Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm

Stupeň 1 (výborný)

• Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně. Ovládá poznatky uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně. Ústní i písemný projev je přesný a výstižný.

Stupeň 2 (chvalitebný)

• Žák je v činnostech aktivní. Pracuje tvořivě a převážně samostatně. Ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a přesnosti.

Stupeň 3 (dobrý)

• Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Jeho projev je málo působivý, dopouští se chyb, které dovede za pomoci učitele korigovat.

Stupeň 4 (dostatečný)

• Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý, jeho projev prokazuje zpravidla závažné nedostatky. Úkoly řeší s častými chybami. Minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

• Žák je v činnostech převážně pasivní. Jeho projev je většinou chybný, závažné nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru klasifikace za příslušné období.

e)    Při nesplnění požadavků ke klasifikaci a při vyšší než 30% absenci v jednotlivých předmětech může být žák nehodnocen a koná zkoušku v náhradním termínu.

f)  Zkouška v náhradním termínu se koná před třídou nebo dalším učitelem v termínu stanoveném ředitelkou školy, za 1. pololetí nejpozději do konce června, za 2. pololetí v srpnu, nejpozději do konce září; v případě 4. ročníku do 30. června.

g)    Žáci, kteří jsou na konci školního roku hodnoceni maximálně ze dvou předmětů nedostatečně, konají opravné komisionální zkoušky.

h) Má-li žák nebo zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se o klasifikaci prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení.

i) Neúčastní-li se žák výuky bez omluvy po dobu 5 vyučovacích dnů, vyzve třídní učitel písemně doporučeným dopisem zákonného zástupce či zletilého žáka k doložení důvodů nepřítomnosti a zároveň ho upozorní, že bez řádné omluvy bude žák posuzován, jako by zanechal vzdělávání. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží písemně důvod nepřítomnosti, posuzuje se toto, jako by studia zanechal (§ 68 Školského zákona).

j) Uvolnění žáka z předmětu Tělesná výchova povoluje ředitelka školy na základě písemného doporučení praktického nebo odborného lékaře.

k) Maturitní zkoušky (MZ)

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Zkoušky v profilové části MZ se konají v termínech vyhlášených ředitelkou školy. Praktická zkouška sestává z více částí. Zadání a způsob jejího konání stanoví ředitelka školy. Úspěšně absolvovaná zkouška je v případě, že žák úspěšně vykoná všechny části praktické zkoušky, tedy ze žádné části není hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. Pokud je žák z některé části praktické zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný, musí vykonat opravnou zkoušku z celé praktické zkoušky.

Když je žák hodnocen stupněm 5 – nedostatečný, přihlašuje se k opravné zkoušce v termínech vyhlášených pro opravné zkoušky.

Podmínky konání maturitní zkoušky:

– Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané ředitelce školy. Ředitelka školy zveřejní konkrétní termíny opravných a náhradních zkoušek nejméně jeden měsíc před jejich konáním.

– V případě, že žák povinnou zkoušku společné nebo profilové části vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravou zkoušku nekoná.

– Maturitní zkoušku lze konat nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku.

– Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po úspěšném vykonání maturitní zkoušky. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

2. Komisionální zkouška

Komisionální zkoušku koná žák, koná-li opravnou zkoušku nebo komisionální přezkoušení. Komisi, která je tříčlenná, jmenuje ředitelka školy. Zkoušejícím je zpravidla vyučující zkoušeného předmětu. Komisionální zkoušku může konat žák v jednom dni nejvýše jednu.

3. Individuální vzdělávací plán (IVP)

Ředitelka školy může povolit IVP v případech předvídaných v § 18 školského zákona. Vyučující jednotlivých předmětů stanoví počet známek, obsah, formu a termíny zkoušení. Žák je povinen nechat si potvrdit protokol IVP o plnění studijních povinností, průběžně informuje třídního učitele. Vyplněný protokol předá po uzavření klasifikace řediteli školy.

4. Pravidla hodnocení a průběh distančního vzdělávání

V době distančního vzdělávání je žák hodnocen za aktivitu a plnění předepsaných úkolů, které jsou žákům zadávány prostřednictvím vzdělávací platformy Google Classroom. Pokyny a úkoly zadané touto platformou jsou pro žáky stejně závazné jako při prezenční výuce. Požadovaný počet známek lze upravit dle charakteru předmětu a délky distanční výuky.
Při distanční výuce je kladen důraz na poskytování zpětné vazby, založené na formativním hodnocení. Dle charakteru předmětu jsou využívány nejrůznější učební aplikace s cílem podpory individualizace učebního procesu, např. BookWidgets, TestPortal.

Pokud se žák z různých důvodů (např. zdravotních) nemůže distanční výuky účastnit, je mu umožněno si klasifikaci doplnit v náhradním termínu, kterému většinou předchází předem domluvená individuální konzultace s vyučujícím.

5. Zásady pro hodnocení chování žáků ve škole

a) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období. Nedostatky v chování se projednávají na pedagogické radě.

b) Zákonní zástupci žáka jsou o jeho chování informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů na konci každého pololetí, v případě závažných nedostatků okamžitě.

c) Chování žáka se na konci pololetí hodnotí stupněm:

1 – velmi dobré – žák dodržuje školní řád nebo se ojediněle v rozporu s jeho ustanovením dopouští málo závažných přestupků.

2 – uspokojivé – žák se dopustil závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Mezi tato porušení patří více než dvoudenní neomluvená absence.

3 – neuspokojivé – žák ve škole nebo na školních akcích hrubě porušil ustanovení školního řádu nebo se dopustil závažného přestupku, více než týdenní neomluvená absence.

d) Výchovná opatření

Výchovná opatření jsou žákům udělena buď za mimořádnou iniciativu, nebo za porušení povinností stanovených školským zákonem, dalšími právními normami a školním řádem. Podle závažnosti se uděluje:

– Pochvala třídního učitele – je udělena za chování a výsledky vzdělávání, které mohou být příkladem pro ostatní.

– Pochvala ředitele školy – je udělena za dlouhodobé vynikající studijní výsledky či za úspěšnou reprezentaci školy.

– Napomenutí třídního učitele – se uděluje za opakované, méně závažné porušení školního řádu, například za 1 – 2 pozdní příchody.

– Důtka třídního učitele – se uděluje za závažnější, hrubé nebo opakované porušení školního řádu, zejména 3 – 6 pozdních příchodů za pololetí.

– Důtka ředitele školy – se uděluje za závažné porušení školního řádu, např. nedovolené opuštění budovy, 1 den neomluvené absence (6 hodin) nebo 7 – 10 pozdních příchodů za pololetí.

Výchovná opatření se udělují v každém pololetí zvlášť.

Podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze studia.

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností (čl. I školního řádu) rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.

V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností (čl. I školního řádu) ředitel vyloučí žáka ze školy.

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Se školním řádem seznamuje třídní učitel žáky na začátku školního roku; školní řád je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách školy. Rodiče potvrdí seznámení se školním řádem do studijních průkazů.

Školní řád je schválen školskou radou a poslední aktualizace nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023.

PaedDr. Pavla Nedomová
ředitelka
______________________________ Mgr. Jindra Blažková
předsedkyně školské rady