Odborná praxe

Praxe studentů

V průběhu studia probíhá souvislá odborná praxe všech studentů 1. až 3. ročníků a to v rozsahu dvou týdnů v době ústních maturitních zkoušek. Praxe využívá v plné míře mezipředmětové vazby a opírá se o získané teoretické vědomosti, žák tak jejich účinnost ověřuje v konkrétních podmínkách provozu. Zaměřují se na státní i nestátní instituce, například ministerstva, soudy, zastupitelské úřady, úřady práce, charitativní společnosti, dětské domovy, mateřské školy, domovy důchodců atd.

Výuka předmětu „Pečovatelství a osobní asistence“ oboru právní a sociální služby je organizovaná jako učební praxe, s důrazem na uplatňování metod praktického vyučování přímo v sociálních zařízeních. Tento předmět představuje bohatý obsahový okruh, proto je rozdělen do tří částí: péče o dítě, péče o handicapované a péče o seniory.

Škola uzavřela dlouhodobou spolupráci s Jihoměstskou sociální a.s. se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 4, kde se žáci seznamují se sociálními, ošetřovatelskými, pečovatelskými a odlehčovacími službami poskytovanými především seniorům a zdravotně postiženým.

Praxe probíhá v období října až dubna a to každé druhé úterý v měsíci.

V rámci předmětu organizujeme exkurze v různých zařízeních např. v centru FILIPOVKA se sídlem Filipova 2013, Praha 4, které je zaměřené pro děti od 2 do 10 let se zdravotním postižením, děti s kombinovaným, mentálním, tělesným a smyslovým postižením, děti s autismem, mateřské školky a školy různých typů a zaměření, dětské domovy, úřady práce, zařízení vězeňské služby, charitativní společnosti a podobně.

Žáci si vedou záznamy z praxe a uskutečněných exkurzí, které jsou podkladem pro vytváření „žákovského portfolia odborné praxe“, a může sloužit jako soubor dokladů osobnostního a odborného růstu v případě pracovního uplatnění v oboru sociálních služeb.

Ve třetím ročníku žáci absolvují kurz znakového jazyka a po jeho ukončení obdrží certifikát.

Absolventi oboru právní a sociální služby získají odbornou způsobilost pro živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.“

Praxe 4. ročníků

Dne 17. března studenti 4. D v rámci předmětu Pečovatelství a osobní asistence měli mimořádnou příležitost navštívit objekt věznice Pankrác. Seznámili se strukturou vězeňského systému, získali poznatky o vnitřní diferenciaci, např. jako funguje specifický režim pro odsouzené, kteří jsou závislí na drogách, jaká je možná resocializace vězňů a jejich pracovní činnosti v rámci výkonu trestu a v neposlední řadě co obnáší práce sociálního pracovníka ve vězeňství.

Na celou řadu otázek z oblasti penologie  ochotně odpovídal Mgr. Jiří Dolejší, tiskový mluvčí, vedoucí sekretariátu ředitele Vazební věznice Praha – Pankrác.

Součástí této exkurze byla prohlídka Památníku Pankrác pod vedením PhDr. Aleše Kýra, který velmi zajímavou formou poskytl poučné a poutavé vyprávění o historických událostech, spojených s osudem lidí v těchto autentických prostorách bývalého popraviště tzv. sekyrárny.

Jsou to hodnotné informace a zkušenosti pro studenty studijního oboru sociální činnost.

Praxe 3. ročníků v SRN Halle (Sachsen-Anhalt)

V rámci projektu „Deutsch in Praxis“ se ve dnech 12. – 31. května 2013 a za finanční podpory ČNFB zúčastnili žáci 3. ročníku praxe v Halle an der Saale, která probíhala v Kinderbuchladen und Diakonie Halle. Této praxi předcházely již dvě návštěvy německých studentů (Berufsschule Halle) na naší škole, spojené se seminářem o rozdílnostech školských systémů v ČR a SRN. Pobyt v cizojazyčném prostředí přinesl mnoho zážitků a získané zkušenosti z praxe splnily požadovaný cíl. Žáci měli jedinečnou možnost bezprostředně vstoupit do cizojazyčného prostředí a seznámit se s mentalitou a kulturou země, jejíž jazyk se na SOŠ Drtinova 3 vyučuje.

Odborná praxe Sociální činnost 2. D

Dne 21. dubna 2015 jsme v rámci předmětu sociální péče a pečovatelství a osobní asistence měli milou návštěvu, maminku jedné naší spolužačky, paní Alžbětu Podhrázskou.

Paní Podhrázská už několik let pracuje jako osobní pečovatelka, v posledních letech tuto činnost vykonává na vlastní pěst. Přišlo nám úžasné, s jakým nadšením mluví o své práci se seniory. Z její přednášky jsme se dozvěděli průběh jejího běžného dne. Přidala i několik historek ze života a poskytla nám velký prostor pro naše otázky, na které odpovídala s humorem a s naprostou přesvědčivostí.

Celé dopoledne se odehrávalo v přátelském diskusním prostředí, zpříjemněné občerstvením, které připravili spolužáci a paní profesorka. Přednáška byla určitě přínosná a moc děkujeme za skvělou atmosféru.

Školní rok 2012/2013

Výuka předmětu „Pečovatelství a osobní asistence“ byla organizovaná jako učební praxe, s důrazem na uplatňování metod praktického vyučování v sociálních zařízeních.
Souvislá odborná praxe využívala v plné míře mezipředmětové vazby a opírala se o získané teoretické vědomosti a umožnila je přímo samostatně aplikovat a ověřovat jejich účinnost v konkrétních podmínkách provozu.

Škola uzavřela smlouvu o praxi s Jihoměstskou sociální a. s. se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 4, kde se žáci seznámili se sociálními, ošetřovatelskými, pečovatelskými a odlehčovacími službami poskytovanými především seniorům a zdravotně postiženým. Dále se seznámili s postupem přijetí klienta do DPS, s celkovou dokumentací a s programem PC. Podle slov manažerky paní Maixnerové naši žáci jsou ochotní a milí ke klientům, celková spolupráce byla přínosem pro všechny strany.

Jedinou výhradou ze strany koordinátorů nadále zůstává, aby studenti absolvovali odbornou praxi v dopoledních hodinách.

Praxe probíhala v období října 2012 až dubna 2013 a to každé druhé úterý v měsíci od 12:30 do 15:30 hod, co představuje cca 40 hodin na žáka.

Součástí praxe byla uskutečněná exkurze v Centru FILIPOVKA se sídlem Filipova 2013, Praha 4, které je zaměřené pro děti od 2 do 10 let se zdravotním postižením, děti s kombinovaným, mentálním, tělesným a smyslovým postižením, děti s autismem. V rámci této exkurze se seznámili s činnosti v odlehčovací službě a osobní asistenci.

Další exkurzi absolvovali v Integračním centru „Zahrada“, které jako denní stacionář se zabývá poskytováním pedagogický, rehabilitačních a sociálních služeb dětem a mládeži s kombinovaným postižením.

Žáci si vedli záznamy z praxe a uskutečněných exkurzi, které jsou podkladem pro vytváření „žákovského portfolia odborné praxe“, a které se váží k oboru sociální práce, kde zaznamenávali konkrétní prováděné úkony na jednotlivých pracovištích. Toto portfolio může sloužit jako doklad pro splnění odborné praxe v případě pracovního uplatnění v oboru sociální činnost. V pravidelných intervalech jim každá účast byla podepsaná příslušnou koordinátorkou.

Odborná praxe Sociální činnost 3. D (2012/13)

Zařízení pro děti a mládež

SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
09. 10. 2012 – Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2
30. 10. 2012 – Mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5
13. 11. 2012 – Speciální MŠ a dětské integrační centrum, Hurbanova 1285, Praha 4
22. 01. 2013 – Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav
05. 02. 2013 – Mateřská škola pro děti se sluchovým postižením, Holečkova 4, Praha 5
19. 02. 2013 – Mateřská škola Kukučínova, Kukučínova 1150/3, Praha 4
05. 03. 2013 – Integrační centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 8, Praha 3
19. 03. 2013 – Dětské centrum Paprsek, Středisko Dar, Alžírská 647/1, Praha 6
02. 04. 2013 – Klokánek – Projekt fondu ohrožených dětí, Láskova 1803, Praha 4
14. 05. 2013 – Mateřská škola Montessori, Urbánkova 3347/2, Praha 4
(celý text)

Odborná praxe Sociální činnost 3. D (2014/15)

Zařízení pro děti a mládež

Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma „Péče o dítě“.
Praktická výuka probíhala jako průběžná odborná praxe na vybraných pracovištích v zařízeních pro děti a mládež. Byla doplněna systémem exkurzí tematicky zaměřených na tuto oblast.

SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
03. 2. 2015 – Mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
10. 2. 2015 – Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2
17. 3. 2015 – Klokánek – Fond ohrožených dětí, Láskova 1803, Praha 4
21. 4. 2015 – Mateřská škola Montessori, Urbánkova 3347/2, Praha 4
28. 4. 2015 – Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5

(celý text)

Napsali nám – dopis vedoucí sestry na praxi na praxi našich studentů

…skončilo první kolo praxe s Vašimi studentkami a mně nezbývá nic jiného, než Vám poděkovat, že je nám umožněno setkávat se s mládím. Tato skupina děvčat zaslouží velikou pochvalu pro dochvilnost, ukázněnost, komunikativnost a celkový zájem.
Teoreticky jsme probrali chod na jednotlivých stanicích – OC a DS, fyziologické a patologické znaky sénia, komunikační dovednosti, důležitost hydratace a nutrice, antidekubitální režim, rizika imobilního uživatele-dekubity a hygiena uživatele. Po teorii se děvčata aktivně zapojovala do činností na oddělení pod dohledem personálů.
Děkuji Vám a Vaším studentkám za spolupráci. Praxe studentek v našem zařízení je velkým přínosem pro mně, pro naše zařízení a myslím že i pro studentky.

Těším se na další spolupráci. Za zdravotně-ošetřovatelský personál a celou společnost JMS a. s.  srdečně zdraví
Izabel Soukupová
vedoucí sestra DS a OC
pracoviště Janouchova 670, Praha 11

Integrační centrum „Zahrada“

V rámci předmětu „Pečovatelství a osobní asistence“ žáci 2. D navštívili Integrační centrum „Zahrada“, které slouží jako denní stacionář zabývající se poskytováním pedagogických, rehabilitačních a sociálních služeb dětem a mládeži s kombinovaným postižením a jejich rodinám.
Vedoucí centra poskytla cenné informace o obsahové a organizační struktuře zařízení a nabídla možnost zajímavé spolupráce v oblasti činnosti dobrovolníka, která nabízí poznávat zajímavé lidi, naučí získat sebevědomí v kontaktu s lidmi s postižením a získat zkušenosti z oblasti volnočasových aktivit pro děti s postižením a poskytne prostor pro rozvoj kreativity a jiných dovedností.