Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a stanovení kritérií hodnocení

1. Přihlášky nutno doručit do 1. března 2017 osobně do sekretariátu školy nebo doporučeně poštou na adresu Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498; Drtinova 3/498, 150 00 Praha 5.

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů podle školních vzdělávacích programů:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Právní a diplomatické služby
Bude přijímáno 30 nebo 60 uchazečů (1 nebo 2 třídy dle zájmu uchazečů).

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP Veřejnosprávní činnost
Bude přijímáno 30 nebo 60 uchazečů (1 nebo 2 třídy dle zájmu uchazečů).

Celkový počet přijímaných uchazečů do oboru Veřejnosprávní činnost je nejvýše 90, celkový počet otevíraných tříd 3).

75-41-M/01 Sociální činnost – ŠVP Právní a sociální služby
Bude přijímáno 30 uchazečů (1 třída).

3. Kritéria přijímacího řízení

Prvním kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury (max 50 bodů) a z Matematiky (max 50 bodů). Maximální bodový zisk 100 bodů.
Druhým kritériem je průměrný prospěch z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy) – maximálně 66 bodů.
Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 66 bodů, za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.
Maximální počet bodů je 166.

Výsledné pořadí uchazečů bude seřazeno sestupně podle celkového počtu bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí podle průměrného prospěchu ze ZŠ.

4. Jednotná zkouška

Jednotná zkouška je připravována a hodnocena Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Každý uchazeč může konat zkoušku dvakrát.
Dne 12. dubna 2017 ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě a 19. dubna 2017 na škole uvedené na 2. místě. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů.
Pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitelka školy nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. K ověření totožnosti musí uchazeč předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny podmínky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.
Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

5. Výsledky přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání oznámí škole výsledky hodnocení jednotné zkoušky 28. dubna 2017, do dvou pracovních dnů po obdržení výsledků ukončí hodnocení ředitelka školy.
Výsledky budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly nejpozději 1. května 2017.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Potvrzení o přijetí bude vydáváno dne 2. května 2017 při odevzdání zápisového lístku.

6. Zápisový lístek

Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole, Praha 5, Drtinova 3/498. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí.

7. Odvolání

Odvolání proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

První kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní.