Opatření MHMP ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Pomoc Pražanům – Balíček pomoci MHMP (zde jsou podmínky pro podání žádosti)
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, který splňuje podmínky pro prominutí úplaty za stravné, může podat žádost ředitelce školy v termínu do 7. října 2022 na předepsaném formuláři:
Žádost o prominutí úplaty – STRAVNÉ