Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu

Vzor odvolání

Kdy a komu se má odvolání podat?
Do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání uchazeč podává ředitelce školy, která rozhodnutí o nepřijetí vydala. Je možno ho podat nejlépe osobně v kanceláři  školy (v úředních hodinách 8:00 – 11:00 a 11:30 – 14:00).

Může ředitelka školy změnit své rozhodnutí (autoremedura)?
Pokud po odevzdání zápisových listů ředitelka zjistí, že se uvolnila místa (10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí), může podle pořadí výsledků přijímacího řízení na tato uvolněná místa dobrat uchazeče (tzn. autoremedura). (Pokud jsou výsledky uchazeče blízko hranice rozdělující přijaté a nepřijaté uchazeče). 

Co se s odvoláním dál stane?
Ředitelka školy po doplnění uvolněných míst předává všechna odvolání, kterým nemohla vyhovět, spolu se spisem Magistrátu hlavního města Prahy (do 30 dnů od doručení odvolání). Vyrozumění Magistrátu o odvolání bude zasláno účastníkovi řízení datovou schránkou nebo poštou.

Co dalšího může dělat uchazeč, který nebyl přijat?
Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. Informace o volných kapacitách jednotlivých škol se budou zobrazovat na stránkách krajských úřadů (např. na internetovém portálu hlavního města Prahy – oblast školství na adrese
https://www.prahaskolska.eu/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/
nebo pro případ Středočeského kraje na https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi).