Výsledky přijímacího řízení

budou zveřejněny 29. dubna do 14 hodin.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno osobně dne 2. května 2022 v aule školy v termínech podle školních vzdělávacích programů:

Právní a diplomatické služby – 8:00

Právní akademie – 9:00

Právní a sociální služby – 10:00

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od data vyhlášení výsledků přijímacího řízení. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.

Zároveň se zápisovým lístkem přineste s sebou vyplněné dotazníky – s osobními údaji (pro školní matriku) a pro volbu druhého cizího jazyka.