Na podzim roku 2020 skončilo funkční období některých volených členů školské rady, a proto proběhly nové volby z řad zástupců pedagogů a z řad zletilých studentů. Za pedagogy byly opětně zvoleny Mgr. Jindra Blažková a Mgr. Ľubica Drnáková. Zástupcem zletilých studentů se stal David Klikar.
Ve funkci zástupce za nezletilé studenty je od školního roku 2021/2022 paní Andrea Kajgrová.
Zástupci za zřizovatele jmenovaní Radou HMP jsou pan RNDr. Daniel Mazur (od konce r. 2019) a paní Bc. Jitka Černá (od 1. 3. 2022).

Současné složení ŠR:
Bc. Jitka Černá (za zřizovatele)
RNDr. Daniel Mazur (za zřizovatele)
Andrea Kajgrová (za nezletilé studenty)
Mgr. Jindra Blažková (za pedagogy)
Mgr. Ľubica Drnáková (za pedagogy)
David Klikar (zástupce zletilých studentů)

Předsedkyně školské rady: Mgr. Jindra Blažková