Právní a diplomatické služby

Absolvent je připraven pokračovat v pomaturitním studiu na vysokých školách (např. právnické fakulty, ekonomicko–správní fakulty, veřejnoprávní fakulty, fakulty mezinárodních vztahů, Policejní akademie apod.) nebo na vyšších odborných školách (např. sociálně – právní zaměření), případně odborné kurzy diplomacie. Je po zkušební době a potřebném dalším zapracování připraven zastávat funkce odborných úředníků, dále specializované funkce při styku s cizinci a veřejností, následně poskytnout i podkladový a běžný servis při jednáních, diplomatických aktech, společenských událostech, při přijímání návštěv, organizování a zajišťování pobytu delegací a dalších činnostech spojených s funkcí diplomatického protokolu (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Úřad vlády ČR, Parlament ČR a také soukromý sektor apod.).

Důraz je kladen na osvojení zásad společenského chování a diplomatického protokolu. Školní vzdělávací program je zaměřen na získání komunikačních a jazykových dovedností, právního vědomí, znalostí mezinárodních vztahů, seznámení s principy fungování ekonomiky i ekonomické diplomacie. Jednou z jeho hlavních priorit je širší oblast používání cizích jazyků, ve 4. ročníku je zařazen i předmět Právnická angličtina vyučovaný v anglickém jazyce právníkem s aprobací pro anglický jazyk. Ve 4. ročníku bude rovněž zařazena možnost volby třetího cizího jazyka. Samozřejmostí je znalost používání výpočetní techniky v daných činnostech.

Učební plán pro první ročníky:

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 4 4
Konverzace v AJ 0 0 0 1
Německý/francouzský jazyk 4 4 4 3
Dějepis 2 0 0 0
Moderní dějiny 0 2 0 0
Matematika 4 4 4 4
Základy společenských věd 0 1 2 2
Chemie 1 0 0 0
Fyzika 1 0 0 0
Biologie a ekologie 0 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Právo 2 2 3 3
Veřejná správa 2 2 3 3
Ekonomika 2 2 2 3
Geografie 2 0 0 0
Diplomatické právo 0 0 2 0
International leadership (v AJ) 0 0 0 1
Psychologie osobnosti 2 0 0 0
Písemná elektronická komunikace 0 2 1 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Právnická angličtina/Třetí cizí jazyk 0 0 0 1

V rámci podpory posílené výuky německého jazyka se ve 3. ročníku nabízí možnost souvislé odborné praxe v Německu za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.