Právní akademie

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven zajišťovat odborné činnosti v rámci státní správy a samosprávy(tj. na krajských úřadech, obecních úřadech, městských úřadech, magistrátech a úřadech např. Úřad práce ČR, Finanční úřady, celní správa, městská policie, Česká správa sociálního zabezpečení, živnostenské úřady, matriční úřady, dále mohou nalézt uplatnění jako administrativní pracovník na soudech, státních zastupitelstvích, notářstvích, exekučních úřadech, v advokátních kancelářích apod.), rovněž může pokračovat ve studiu na VOŠ nebo na VŠ právnického směru..

Profilovými předměty jsou právo a veřejná správa, při výuce je kladen důraz na cizí jazyky, výpočetní techniku a společenské vystupování. Škola vychovává žáky na principech humanismu a vzhledem k jejich budoucí profesi se zaměřuje na rozvoj těch vlastností osobnosti jako je zodpovědnost, důslednost, pracovitost, přesnost, návyk spolehlivé týmové práce i individuální činnosti.

Učební plán pro první ročníky:

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecné vzdělávací
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 4 4
Konverzace v AJ 0 0 0 1
Druhý cizí jazyk 3 3 3 2
Dějepis 2 0 0 0
Moderní dějiny 0 2 2 0
Matematika 4 4 4 4
Základy společenských věd 2 1 2 2
Chemie 1 0 0 0
Fyzika 0 1 0 0
Biologie a ekologie 2 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Odborné
Právo 2 3 3 3
Veřejná správa 2 3 3 3
Ekonomika 2 2 2 3
Geografie 2 0 0 0
Písemná elektronická komunikace 0 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Personální management 0 1 0 0
Krizové řízení 0 0 0 2
Veřejnoprávní praktikum 0 0 0 1

Druhý cizí jazyk – německý, francouzský, ruský

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.