Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 a stanovení kritérií hodnocení

1. Přihláška
Nutno doručit do 1. března 2018 osobně do sekretariátu školy nebo doporučeně poštou na adresu:
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
Drtinova 3/498
150 00 Praha 5
V 1. kole přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky, na tiskopisech obou uvádí uchazeč školy (popř. obory nebo vzdělávací programy) ve stejném pořadí.
Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor Sociální činnostPrávní a sociální služby.

 2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Školní vzdělávací program Obor Předpokládaný počet tříd Max. počet žáků
Právní a diplomatické služby
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
2 60
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
1 30
Právní a sociální služby 75-41-M/01
Sociální činnost
1 30

3. Kritéria přijímacího řízení

Prvním kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury (maximum 50 bodů) a z Matematiky (maximum 50 bodů). Maximální bodový zisk 100 bodů.
Druhým kritériem je průměrný prospěch z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy) – maximálně 66 bodů. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 66 bodů, za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.
Školní přijímací zkouška se nekoná.
Maximální počet bodů je 166.
Výsledné pořadí uchazečů bude seřazeno sestupně podle celkového počtu bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí podle průměrného prospěchu ze ZŠ.

4. Jednotná zkouška
Jednotná zkouška je připravována a hodnocena Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Podá-li uchazeč 2 přihlášky, koná zkoušku dvakrát.
Dne 12. dubna 2018 ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě a 16. dubna 2018 na škole uvedené na 2. místě. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny podmínky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.
Cizincům, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
K ověření totožnosti musí uchazeč před zkouškou předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.
Do konce března zašle ředitelka školy uchazeči pozvánku ke konání jednotné zkoušky společně s oznámením o registračním čísle.

5. Výsledky přijímacího řízení
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání oznámí škole výsledky hodnocení jednotné zkoušky 27. dubna 2018. Ředitelka školy zveřejní výsledky hodnocení v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly 30. dubna 2018.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Potvrzení o přijetí bude vydáváno dne 2. května 2018 při odevzdání zápisového lístku.

6. Zápisový lístek
Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole, Praha 5, Drtinova 3/498. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí.

7. Odvolání
Odvolání proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Cizinci nejpozději ke dni zahájení studia doloží oprávněnost pobytu na území ČR a doklad o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci).

První kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní.

V Praze dne 30. 1. 2018

PaedDr. Pavla Nedomová
ředitelka