Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Iva Škorpová
e-mail: iva.skorpova@seznam.cz
telefon: 257 326 403

Nabízí pomoc a osobní konzultace v oblasti výchovného poradenství, pomaturitního vzdělávání a sociální prevence.

Osobní konzultace po domluvě:               pondělí – pátek 8:00 – 14:30

Informace ke státní maturitě pro znevýhodněné žáky

Žáci se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním mají právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončení vzdělávání. Pro účely státní maturity jsou žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) zařazeni do 4 kategorií a 3 skupin. Pro toto zařazení je nutný odborný posudek pedagogicko-psychologické poradny. Studenti naší školy budou připravováni ke státní maturitní zkoušce i v následujících letech. Proto doporučujeme, aby se žáci 1., 2. a 3. r., kteří jsou zdravotně znevýhodněni, objednali k odbornému vyšetření.

KONTAKT:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

ADRESA: Kuncova 1580/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
TEL./FAX: 251 611 803, 251 613 572
E-MAIL: oppp5@volny.cz
WWW: www.oppp5.cz

Naši školu má na starosti PhDr. Panajota Domínová

Vážení rodiče, milí studenti, průběžně sledujte informace o přípravě a průběhu státních maturit na www.novamaturita.cz

Metodik primární prevence: Mgr. Veronika Stará
e-mail: stara@stredniskoladrtinova.cz
telefon: 257 217 678

Osobní konzultace po domluvě:               pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:30

V oblasti prevence škola vychází z preventivního programu školy, který je součástí školního vzdělávacího programu a vychází z RVP. Dále vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 z publikace Primární prevence rizikového chování ve školství vydané pod záštitou MŠMT ČR v r. 2010 a Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a platného Školního řádu.

V oblasti prevence i pomoci škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, Policií ČR  a společností Sananim, o. p. s. – besedy, přednášky.

Preventivní program školy v písemné formě  je k nahlédnutí v kanceláři školy.