Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Výsledky přijímacího řízení

Doplněny změny dle Mimořádných opatření MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 a kritéria hodnocení (ke dni 28. ledna 2021)

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 bude přijímat
90 žáků do studijního oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (3 třídy)
30 žáků do studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (1 třída)

Čtyřleté školní vzdělávací programy:

ŠVP Obor Předpokládaný
počet tříd
Max. počet žáků Forma vzdělávání
Právní a diplomatické služby
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
2 60 denní
Právní akademie
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
1 30 denní
Právní a sociální služby 75-41-M/01
Sociální činnost
1 30 denní

Termín podání přihlášky: do 1. března 2021

Uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky, na dvě školy nebo dva obory popř. zaměření školního vzdělávacího programu.

Uchazeči konají jednotnou zkoušku – písemný test z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy připravuje i hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Školní přijímací zkouška se nekoná, hodnotíme průměrný prospěch z 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ, případně z odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Nehodnotí se druhé pololetí 8. ročníku na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb.

Termíny jednotné zkoušky:

1. termín: 3. května 2021 na škole nebo oboru na 1. místě v přihlášce
2. termín: 4. května 2021 na škole nebo oboru na 2. místě v přihlášce

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, proto pokud se na druhé škole uvedené na přihlášce jednotná zkouška nekoná, bude uchazeč konat jednotnou zkoušku v obou termínech na stejné škole. Pro hodnocení se započítává vždy lepší výsledek z obou testů.

Pro vzdělávací program Právní a sociální služby je na přihlášce požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Dle OOP MŠMT a MO Ministerstva zdravotnictví je osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazního preventivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu, který mu byl proveden v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.

Uchazeč musí před každou osobní účastí na přijímací zkoušce předložit negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Pokud testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo konat náhradní termín.
viz Výpis z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (ze dne 6. dubna 2021)

Aktuálně dle OOP MŠMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud potvrdí ředitelce školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Hodnocení přijímacího řízení:

Jednotná zkouška:
Český jazyk a literatura – maximum 50 bodů
Matematika – maximum 50 bodů
Průměrný prospěch ze 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ – maximum 60 bodů.
Hodnotí se průměrný prospěch z obou pololetí ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa. Prospěch 1,00 je hodnocen 60 body a za každou setinu průměrného prospěchu odečteno 0,5 bodu.
Maximální počet bodů je 160. Výsledné bodové hodnocení bude seřazeno sestupně.
Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí podle průměrného prospěchu ze ZŠ.

Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší, než je vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vzdělávacího programu, může ředitelka školy rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání jednotné zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Centrum zpřístupní hodnocení jednotné zkoušky škole 19. května 2021, ředitelka zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení do 2 pracovních dnů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.

Rozhodnutí o nepřijetí se odesílá poštou.
Rozhodnutí o přijetí bude vydáno při odevzdání zápisového lístku.

Přihlášku vydá žákům ZŠ, formulář přihlášky je také na webových stránkách školy. Prospěch z 8. a 9. ročníku potvrdí ředitelství ZŠ, starší uchazeči přiloží ověřené kopie vysvědčení.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

Uchazeči, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury. Povinnost školy je ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tito uchazeči k přihlášce ke střednímu vzdělávání dokládají vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky. Předkládají je v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je třeba vytvořit převodník na klasifikaci používanou v České republice.

Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad.

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na prijimacky.cermat.cz.