Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 bude přijímat

90 žáků do studijního oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
30 žáků do studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost

Čtyřleté školní vzdělávací programy:

ŠVP Obor Předpokládaný počet tříd Max. počet žáků Forma vzdělávání
Právní a diplomatické služby
68-43-M/01 2 60 denní
Právní akademie
68-43-M/01 1 30 denní
Právní a sociální služby 75-41-M/01 1 30 denní

První kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do 1. března 2018.

Uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky, na dvě školy nebo dva obory popř. zaměření školního vzdělávacího programu.

V oborech s maturitní zkouškou je povinná jednotná zkouška – písemný test z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy připravuje i hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Školní přijímací zkouška se nekoná, hodnotíme průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Termíny jednotné zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2018 na škole nebo oboru na 1. místě
2. termín: 16. dubna 2018 na škole nebo oboru na 2. místě

Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, koná jednotnou zkoušku dvakrát. Pro hodnocení se bude využívat lepší výsledek z obou pokusů.
Dvě přihlášky musí být vyplněny shodně, aby nedošlo ke kolizi termínů.

Pro vzdělávací program Právní a sociální služby je na přihlášce požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Hodnocení přijímacího řízení:

Jednotná zkouška:
Český jazyk a literatura – max. 50 bodů
Matematika – max. 50 bodů
Průměrný prospěch ze tří pololetí ZŠ – max. 66 bodů
Maximální počet bodů je 166. Výsledné bodové hodnocení bude seřazeno sestupně. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí podle průměrného prospěchu ze ZŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Centrum zpřístupní hodnocení jednotné zkoušky škole do 27. dubna 2018, ředitelka ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po obdržení výsledků.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly do 30. dubna 2018.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona), rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Rozhodnutí o přijetí bude předáváno osobně dne 2. května 2018 v aule školy v termínech podle švp:
Právní a diplomatické služby – 8:00
Veřejnosprávní činnost – 9:30
Právní a sociální služby – 11:00

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od data vyhlášení výsledků přijímacího řízení. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.


Přihlášku vydá žákům ZŠ, formulář přihlášky je také na webových stránkách školy. Prospěch z 8. a 9. třídy potvrdí ředitelství ZŠ, starší uchazeči přiloží ověřené kopie vysvědčení.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

Cizinci, kteří se hlásí ze zahraniční školy a neabsolvovali 9. ročník ZŠ v České republice, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury. Povinnost školy je ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Cizinci k přihlášce ke střednímu vzdělávání dokládají  vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky. Předkládají je v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je třeba vytvořit převodník na klasifikaci používanou v České republice.

Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad.

Očekávaný průměrný prospěch je u programu Právní a diplomatické služby nižší než 1,5, u programu Veřejnosprávní činnost do 1,7, Právní a sociální služby do 1,8.

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na www.cermat.cz.