VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly dne 20. května 2021.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Rozhodnutí o přijetí bude předáváno osobně dne 24. května 2021 v termínech podle školních vzdělávacích programů (v pozdějším termínu na recepci školy):

Právní a diplomatické služby:

Právní akademie:

Právní a sociální služby:

7:30 – 8:30

9:00 – 10:00

10:30 – 11:30

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od data vyhlášení výsledků přijímacího řízení. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.
Před převzetím rozhodnutí vyplňte zápisový lístek (vydává ZŠ), údaje o naší škole doplňte podle vzoru, nutný je podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče.
Zápisový lístek – vzor PDS PA PSS

Dále je ke stažení a vyplnění dotazník s volbou 2. cizího jazyka:
Volba druhého cizího jazyka PDS PA PSS

Prosíme o dodržování hygienických opatření (dezinfekce u vchodu, ochrana úst a rozestupy) a aktuálních informací pro vstup do budovy.