Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 bude přijímat
90 žáků do studijního oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
30 žáků do studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost

Čtyřleté školní vzdělávací programy:

Zaměření ŠVP Obor Předpokládaný
počet tříd
Max. počet žáků Forma vzdělávání
Právní a diplomatické služby
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
2 60 denní
Právní akademie
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
1 30 denní
Právní a sociální služby 75-41-M/01
Sociální činnost
1 30 denní

Přesná kritéria a podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/25 budou zveřejněny do konce ledna 2024.
Důležité informace k přijímacímu řízení naleznete na prihlaskynastredni.cz

Uchazeči konají jednotnou zkoušku – písemný test z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy připravuje i hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Školní přijímací zkouška se nekoná.
Hodnotí se průměrný prospěch z obou pololetí 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, případně z odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Termíny jednotné zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2024

(pátek)

2. termín: 15. dubna 2024

(pondělí)

Uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, pro hodnocení se bude využívat lepší výsledek z obou pokusů.

Obor Veřejnosprávní činnost nevyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Obor Sociální činnost vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – zdravotní omezení – závažné duševní nemoci a poruchy chování (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

Uchazeči, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR), nekonají na jejich žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury. Povinnost školy je ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tito uchazeči k přihlášce ke střednímu vzdělávání přikládají kopie vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky.

Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR, mají právo na základě žádosti připojené k přihlášce konat písemný test jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Hodnocení přijímacího řízení:

Jednotná zkouška:
Český jazyk a literatura – maximum 50 bodů
Matematika – maximum 50 bodů

Průměrný prospěch z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – maximum 50 bodů.

Maximální počet bodů je 150. Výsledné bodové hodnocení bude seřazeno sestupně.
V případě rovnosti bodů u více uchazečů budou rozhodovat další kritéria uvedená v dokumentu Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25.

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na prijimacky.cermat.cz

Procvičování testů procvicprijimacky.cermat.cz
Nová aplikace k procvičování tau.cermat.cz