Přednáška soudce – Městský soud v Praze

Dne 6. listopadu 2014 absolvovala třída 4. A a skupina studentů třídy 4. C odbornou přednášku soudce v jedné z jednacích síní Městského soudu v Praze.

Hlavní náplní přednášky byl výklad procedurálního postupu soudu v oblasti trestního práva procesního. Studenti byli nejprve poučeni, jakým způsobem se mají chovat osoby, které vstupují do jednací síně. Dále následoval odborný výklad jednotlivých fází trestního řízení. Důraz byl dále především kladen na důkazní prostředky, jejich objasnění a aplikací před soudním orgánem. V neposlední řadě byli studenti seznámeni s rozhodovací činností soudců a s formami opravných prostředků v rámci trestního řízení.

Ke konci přednášky zodpověděl pan soudce studentům jejich dotazy. Ty se týkaly především zajímavých trestních řízení, dále činnosti soudců a přísedících, aj..

Absolvovaná přednáška byla pro studenty čtvrtých ročníků velice přínosná. Přispěla svým obsahem k prohloubení poznatku v oblasti probíraného učiva – Trestní právo.

 Mgr. Jarmila Chalupová